Thornština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Thornština
Thormhal
Thornii mhalvan

 

Příklad textu v alpabiitu a alpabaetu
Rozšíření Meknijsko Meknijsko-Lurk
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka (Thornská abeceda), ssalba (tradiční)
Postavení
Regulátor Meknijská národní univerzita nakála Hanunkcha
Úřední jazyk Meknijsko Meknijsko-Lurk
Kódy
CSO 3343-1 th / thm
CSO 3343-2 th_FE / thm_FE (B)

Jazyk thornský (thornsky Thormhal, čti Tjormjal) je bójoheumský semi-flektivní jazyk, který je jedním z uznaných minoritních jazyků Spojených států Meknijska a Lurku a oficiálním jazykem státu Aseula. Jedná se o sesterský jazyk nissiištiny, patří do stejné jazykové rodiny a s nissiištinou je většinou vzájemně srozumitelný.


Historie

Thornština se od nissiištiny odpojila na konci období staré nissiištiny, byla ovlivněna přetrvávajícími keltskými jazyky na území východní Asury. Thornština vznikla oddělením pomocí tzv. patalizace nazálních konsonant, později i bilabiálních ploziv, tedy změkčení m, n, p, k a t, příkladem může být slovo mhohuna (kráva), srovnej s nissiiským meoyuna, či slovo pro jazyk, mhalva, srovnej s malhwa.

Fonologie

Hejivoho - samohlásky

Spisovná (standardní) nissiiština rozlišuje 15+3 základních samohláskových fonémů, 4 dvojhlásky a 8 glotalizovaných dvojhlásek. Mezi tyto hlásky patří:

  • Samohlásky: a, e, i, o, u
  • Dlouhé samohlásky: aa, ee, ii, oo, uu (ā, ē, ī, ō, ū)
  • Měkké (patalizované) samohlásky: ha, he, ho, hu, hi
  • Dvojhlásky: ai, ei, ao, oa

Narozdíl od nissiištiny v thornštině neexistují uzavřené samohlásky, vše je vyslovováno otevřeně.

Peenavoho - souhlásky

V thornštine se, stejně jako v nissiištině, souhlásky dělí do tzv. salmholu (tabulce znaků). Každý řádek odpovídá fonologickým atributům daného fonému.

Salmhol (Ssalmeol) výslovnost
p t k p t k
ph th kh pj tj kj
b d g b d g
m n m n
mh nh mj nj
s c h s ts j
sh ch j sj sj č
r l v r / l l v

Salmhol přibližně připomíná klasické dělení samohlásek používaný lingvisty.

Umístění thornských peenavoho v IPA tabulce
Labiály Alveoláry Post-alveoláry Patalály Veláry
Nasální m n
patalizace mh nh
Plozivy patalizace ph th kh
neznělé p t k
znělé b d g
Afrikáty neznělé c
znělé j
Frikativy přídech sh (sy), ch (sy)
neznělé s x
znělé v
Vibranty obyčejné r
Aproximanty l h (y)

Gramatika

Ortografie

Thornština je oficiálně zapisována thornskou abecedou (alphaabit), někdy bývá využívána i nissiiská alpabaeta, nejčastěji u hranic s nissiisky mluvícím regionem. V minulosti thornština vedle ssalby využívala i své vlastní písmo, které se skládalo z vertikálních linek se zářezy. Thornská abeceda, oproti nissiiské, je velmi jednoduchá. Nemá spřežky (spřežka sh se čte sj) ani diakritiku. Výjímkou jsou zdvojené samohlásky, které dvojnost dává délku.

Alphabiit Čtení Název Alpabaeto
A a á A
B b B
D d doo D
E e e E
H j I / Y
I i í I
J dž / j džé J
K k K
L l L
M m M
N n N
O o ón O
P p P
R r / l R
S s / š šé S
T t T
U u un U
W v V
(aa) á - Ā
(ee) é - Ē
(ii) í - Ī
(oo) ó - Ō
(uu) ú - Ū

Osobní zájmena

1. osoba 2. osoba 3.osoba
Mužský Ženský Střední
J. č. mha du kros nhus neh
Mn. č. inbu du sa

Konjugace

Česky Nissiisky Keoda Výslovnost keody
beru (mha) emhuhut -hut -jut
Ty bereš (du) emhuhii -hii -jí
On bere (kros) emhuden -den -den
Ona bere (nhus) emhuna -na -na
Ono bere (neh) emhune -ne -ne
My berem(e) (inbu) emhuon -on -on
Vy berete (du) emhu
Oni berou (sa) emhu

Příklady slov

Číslovky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 100 1000 0 5671
inho doboii trehes herabus pinpe seek seshaa hoktha shiobhin dekaa dobodekaa dobodekaapinpe khasoso pheiik nura pinpheiik sekhaso inhoseshadekaa
inyo doboī treyes yerabus pinpe sēk sesyā yoktya syobyin dekā dobodekā dobodekāpinpe kyasoso pyeīk nura pinpyeīk sekyaso inyosesyadekā
injo doboí trejes jerabus pinpe sék sesjá joktja sjobjin deká dobodeká dobodekápinpe kjasoso pjeík nura pinpjeík sekjaso injosesjadeká

Dny a měsíce

Česky Thornsky Nissiisky Původ Výslovnost
Alpabiit Alpabaeto
leden Keiman Kxeiman Ze slova keim - zima kejman
únor Jersuun Jersūn Jerssean Ze slova rirvve - křičet čersůn
březen Aatisohon Ātisoyon Caatinen Ze slova horu, dříve caricireu - čerstvé átisojon
duben Apriiluun Aprīlūn Apxrīlean Ze slova apríl / april aprílůn
květen Mahuun Mayūn Māyeun Ze slova máj majůn
červen Delkuun Delkūn Derkxean Ze slova deluu - získat derkůn
červenec Desilan Dessilan Z esagitského slova desre - hořet desilan
srpen Siisan Sīsan Sxīsan Ze slova shisai - shisaiové sklízeli byliny šísan (sísan)
září Leekeson Lēkeson Lēkesseon Z slova lekehoku - líný lékeson
říjen Kooseson Kōseson Kōssesseon Ze nissiiského slova koseka - pracovat kóseson
listopad Nhoneson Nyoneson Nyeonesseon Ze nissiiského slova svnyeo essea - oslava prasat njoneson
prosinec Nohiison Noyīson Noyīsseon Ze nissiiského slova noyī essea - oslava Vánoc nojíson
Česky Thornsky Nissiisky Původ Výslovnost
Alpabiit Alpabaeto
pondělí Honnan Yonnan Honan Z nissiiského hona, přepokládaný původ ze slova *hiana jonan
úterý Diruun Dirūn Dileun není znám, předpokládaný původ se ze slova *dul dirůn
středa Iperan Shipekean Ze slova sipinhalo - nekončící týden iperan
čtvrtek Moruun Morūn Nokin Ze slova moru - tmavý morůn
pátek Norisohon Norisoyon Norisoyeon Oslava svátku Norisoyeo norisojon
sobota Sabatuun Sabatūn Sabeuteun Oslava svátku Sabat sabatůn
neděle Diran Idilan Dříve idira - ze slova tulu - začátek dyran

Všeobecná deklarace lidských práv

Thornsky (alphaabit) Arii ciumhainuul nutu leeudelonii atpe somu in peloii atpe dekutelol. Sa dekerso kaati rtisohoii atpe koimwisohoutisohon atpe ben mojiti saa in ee ban kiitelo brotrianii.
Thornsky (alpabeto) Arī ciumiainūl nutu lēudelonī atpe somu in peloī atpe dekutelol. Sa dekerso kāti rtisoioī atpe koimuisoioutisoion atpe ben mojiti sā in ē ban kītelo brotrianī.
Nissiisky Ara cxomyaineul nguotkii lēudderonī i someu in pxellomēī i txekterol. Sa dekersokii kaati rtinnaemēī i kōmvisoyeoteutinnaen i bbīnn mojitti vvai in ēno ban dea brotearianēī.
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.