Mida (lingvistika)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mida (z nissiiského midan - slovo) je lingvistický jev pozorovatelný u většiny bójoheumských jazyků. Jev je nejčastěji pozorován v mluveném jazyce. Spočívá v tzv. syntaktických koncovkách, tedy ve slovech, či zvucích, které jsou vyslovovány na konci slova, nejčastěji při předávání slova dalšímu účastníku komunikace, či při snaze zvýšení důrazu na větu vyslovenou. Název jevu pochází z nissiištiny, kde slovo mida znamená slovo a je zvukově velmi podobné většině mida-koncovek. Slovem mida se také označovali první meknijčané. Mida byla využívána již v protobójoheumštině (nesaien namoregs diizemai kiiteruos nemetoom zuedoohuaen touogiuoin itaphe geeros butulgalniolmida.)

Mida se vyskytuje v nissiištině, thornštině, plebejštině, bobanštině, lorynštině a bohujištině. V esagitštině tradice slova mida není, jelikož byla považována esagitskou šlechtou za nečistou a hodnou zvířete (Ukeo au zausiusus, midat oge porkrusus chrochtat - Sībil Daras II. - Podívejte na ty otroky, "midují" jako prasata chrochtají - Daras druhý Esagitský)

Mida v praxi

Mida se ve všech jazycích v psané komunikaci již nepoužívá. K midě se přirovnává psaní tečky. Dříve se v nissiištině mida zapisovala jako kxeoda.

Typy midy

Typ midy Mida
Mluvčí Odpovídající nissiisky thornsky plebejsky bobansky lorynsky bohujištínsky
alpabaeto výslovnost alphabiit alpabaeto výslovnost alfabig alpabaeto výslovnost alpabet alpabaeto výslovnost miu alpabaeto výslovnost latinka výslovnost
neurčitý typ -seamida smide -mhor -myeor mjor -mida -midā midá -symida -sīmida symida ψϢ -mida mida
jednotlivec skupina -mīīda mída -mhar -myar mjar -mida -midā midá -mýda -mīda mida ψέϢ -mierda méda
skupina jednotlivec -da da -aar -ār ár -tag -tay taj / tach -da -da da ϢϢ -dada daa
mladší starší -ūīda ujda -uhar -uyaer ujer -dugla -tuyla tujla / tuchla -vyjída -ūīyda vyjída σέϢ -uerda vérda
starší mladší -teada t'da -tiha -tīīya týja -tygla -tīīla tyjla -týjida -tīyda týjida ϡϢ -tada tada
podřízený nadřízený -sūda suda -suha -sūya sůja -suda -suda sdá -symida -sumida symida ᛘϢ -suda suda
nadřízený podřízený -ssūda zůda -huhar -yūyar jůjar -osudra -osuddā osudá -stemida -staemida stemída ᛘέϢ -suerda séda
jednotlivec božstvo -ōōnida ónida -oharida -oyarida ojarida -omida -ōmida ómida -onída -onīda ónida σσϢ -uuda oida

Příklad věty s midou

česky nissiisky (mluveně) thornsky (mluveně)
Zítra bude v Yeoju pršet (TV předpověď) Kxasī eoboitoxoīī in Yeojuseamida Kasi oboitosoii in Hojumhor
Vidím krásného jelena! (skupině) Man dekayaett hārayī kerhonmīīda! Mhan dekahut oruhonii kelunmhar
Dej mi ten puding! (staršímu bratrovi) Ssaa me ae peudingūīda! Shu me ei pudinuhar!
Sōbeale, dej ať jsem zdravá. (Božstvu) Ō Sōbeal, terseyosi me yekonīōnida. Oo Soobhal, trseho me hekoniioharida.
Máte padáka! (podřízenému) Du parōsissūda! Du enaisohohuhar!