Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Ústava čtvrtého mékství Meknijského (Meknijsko)

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Ústava čtvrtého mékství Meknijského, nissiisky 大丶己丶丁丶日니 丨日久丿丰了눈 囗日幵乚 新世국 [yeareabeanNi indeksNun oneul ShinsegyeGug], je ústava Meknijska.

Ústava čtvrtého
mékství Meknijského
Předpis státu
Druh předpisu ústavní zákon
Číslo předpisu KMV_271(CNST)91
Obvyklá zkratka CNST
Údaje
Autor Meehkkxu
Schváleno 27. leden 2018
Platnost 1. únor 2018
Účinnost 1. únor 2018
Oblast úpravy
Ústava
KMV.png Meknijsko
Elstamp.png
Schváleno federálním
Meehkem Meknijska

Znění

Preambule

My, lid národa meknijského, vedeného láskou ke všemu existujícímu i neexistujícímu jsme se usnesli na následujících přikázáních, která mají vnést řád do naší skupiny. V opojení vesmírné lásky jsme se, my národ meknijský, potomci národů korejských, keltských, germánských a slovanských, dohodli dodržovat ústavní přikázání životní i politické, které nás vede ke spokojenému, důstojnému a láskyplnému životu.

Článek 1.

Hlavou státu a nejvyšší duchovní vůdce národa je meehk. Ten je volen doživotně senátem, nezvolí-li si nástupce sám. Nástupcem se smí stát jakýkoliv občan Meknijska, který má meknijské předky.

Meehk zastupuje stát navenek a koriguje mezinárodní vztahy. Bez souhlasu senátu nesmí vyhlásit válku nebo příměří.

Meehk má právo vetovat zákony. V takovém případě o platnosti veta rozhodnou opoziční poslanci ve speciálním hlasování. Zamítnou-li veto, zákon se stává platným. Dále předkládá senátu své návrhy zákonů. O zákonech předložené meehkem se hlasuje jako první. Zákon předložený Meehkem má stejnou hodnotu jako jakýkoliv jiný zákon.

Meehk vyhlašuje amnestie, ty se mohou vztahovat na konkrétní vězně, ale i skupinu vězňů.

Meehk uděluje státní vyznamenání. Ty vytváří sám, nebo je stanoví zákon. Udělit vyznamenání smí buď veřejně na ceremonii nebo tajně, v obou případech je však povinen svůj čin oznámit veřejnosti.

Meehk smí vyhlásit předčasné volby do jakéhokoliv správního celku.

Rezignuje-li meehk na svou funkci, smí stanovit svého nástupce, Neučiní-li tak, zvolí jej senát.

Pokud meehk dočasně nemůže vykonávat svůj úřad, nahradí ho volený kivoki.

Článek 2.

Zákonodárnou moc vykonává Senát Meknijského mékství. Volí se tak, že každý stát získá tři mandáty, prefektury a disktrikty dva mandáty a federální disktrikty jeden. Zatímco způsob volby si stát stanoví sám, tak prefektury a distrikty volí poměrným systémem, kdy volič vybere ze seznamu politických stran svoji nejvíce preferovanou. Federální distrikty distrikty volí přímou volbou ze seznamu politických stran. Kandidovat smí i nezávislý občan na kandidační listině jím určené politické strany.

Volby se konají každé čtyři roky nebo dříve. Jestliže se volby konali dříve, další se konají za čtyři roky od data voleb. Předčasné volby vyhlašuje jak Meekh, tak i senát jako takový.

Senátor nesmí za svého působení v radě opustit politickou stranu nebo klub, za který byl zvolen. V prípadě, že tak udělá, jeho mandát zaniká. Toto pravidlo neplatí, je-li senátor ze své strany či klubu vyloučen.

V čele senátu stojí předseda vlády, kterou je taktéž volen (viz. Článek 3.).

Hlavním úkolem Senátu je schvalovat zákony. Zákony se indexují dvěma čísly a čtyřmístnou zkratkou. První je pořadí zákona a druhé je rok vydání zákona. Platí, že jakmile nastane rok nový, pořadí se resetuje. Celý kód upravuje standardisační organizace CSO. Dále vydává dodatky, které se indexují tak, že před číslo zákona, na který se má vztahovat se dodá číslo dodatku. Pro přijetí zákona nebo dodatku musí hlasovat alespoň valná většina senátorů. V případě, že se jedná o dokument upravující ústavu, je potřeba souhlas alespoň dvou třetin senátorů.

Rezignuje-li senátor na svou funkci, je povinen předseda klubu, za který byl senátor členem, najít náhradníka. Neučiní-li tak do dvou týdnů, určí nahrádníka meekh.

Článek 3.

Výkonná moc přísluší vládě Meknijského mékství. To se sestává z Nejvyššího sekretariátu (tvořeného meehkem, předsedou vlády, kivoki a tyranem) a federálních úřadů. Ty jsou vyhlášeny zákonem nebo zákony.

Předseda vlády je navrhnut Senátem a schválen meekhem. Pakliže, meekh předsedu vlády neschválí třikrát po sobě, vyhlašují se automaticky předčasné volby do Senátu. Ty se konají měsíc od posledního neschválení.

Předseda vlády jmenuje ministry, které schválí senát. Neschválí-li je dvakrát, sestaví vládu meekh.

Kivoki je volený zástupce a rádce meehka, volí ho přímou volbou lid a úřad trvá 2 roky. Kivoki zastupuje meehka pokud si to meehk vyžádá.

Tyran je volený vůdce armády a ministr Federálního úřadu pro vyšetřování a bezpečnost. Volí ho senát a úřad trvá 5 let.

Federální úřady vydávájí nařízení. Ta se shodují s jejich pravomocemi stanovené zákonem. Platnost takového nařízení schválí meekh, neučiní-li tak, stává se nařízení neplatné. Senát smí tyto nařízení rušit.

Článek 4.

Soudní moc vykonává soud Meknijského mékství. V jeho čele stojí meekh. Ten také jmenovává soudce vyjma území států, kde soudce jmenuje regionální vládce.

Soud se dělí do čtyř sekcí. Soudy obecní, regionální, ústavní a nejvyšší. Soudcem nejvyššího soud je meekh nebo jím pověřená osoba.

Soud je odvolávací, což znamená, že nejprve je trestanec souzený na obecním soudu, ze kterého se může odvolat na soud regionální aj., nesouhlasí-li s rozsudkem. Takhle se smí odvolat až na soud nejvyšší, jehož konání však musí schválit meekh. Neschváli-li jej, koná druhý ústavní soud.

Další podrobnosti stanoví zákon.

Článek 5.

Stát je autonomní část Meknijského mékství disponujicí vlastní legislativou, soudem i státním zřízením. V jeho čele stojí vládce, ten je stanoven regionální ústavou. Taková ústava a všechny regionální zákony se musí shodovat s pravidly demokratického procesu. Stát je volebním obvodem. Státem se může stát pouze prefektura a to prefektura, která má svou vlastní kulturu.

Státy nemají mezinárodní suverenitu

Článek 6.

Prefektura a distrikt je část Meknijského mékství, která má omezenou samosprávu. Prefektura odpovídá historickým celkům, distrikt odpovídá největším městům Meknijského mékství. Město získá status distriktu po překročení 8000 obyvatel. Prefektura a distrikt je volebním obvodem.

Článek 7.

Federální disktrikt je část Meknijského mékství, které nemá žádnou samosprávu, je pod přímou vládou Meehkkxu. Federální distrikt odpovídá městu, které překročí 8000 obyvatel a je zvolen meehkem. Federální distrikt je volebním obvodem.

Článek 8.

Teritorium je část Meknijského mékství, které nemá žádnou samosprávu, je pod samosprávou vyššího celku (prefektury, distriktu, federálního distriktu, státu). Teritorium je používáno v telekomunikacích a v poštovních adresách jako dvoumístný kód, který funguje zároveň jako poštovní směrovací číslo.

Článek 9.

Součástí ústavního zákona jest Listina základních práv člověka, Listina základních práv zvířete a základní zákon Wake, raediNim.

Článek 10.

Ústavá může být měněna pouze reústavními zákony, které musí schválit Nejvyšší sekretariát.

Článek 11.

Ústava jest platná dnem vyhlášení.