Šlechta v Klitzibürgu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šlechta, případně aristokracie, označuje osoby v Klitzibürgu, kterým byl udělen nějaký ze šlechtických titulů. V Klitzibürgu existuje rozsáhlá šlechtická hierarchie, inspirovaná ostatními šlechtickými systémy fungujícími dříve v oblasti střední Evropy. Šlechtické tituly uděluje vždy klitzibürgským velkovévodou, většina titulů přichází s vlastními privilegii a povinnostmi.

Vyšší šlechta

Vévoda

Středoevropská hodnostní koruna vévody, používaná v Klitzibürgu

Vévoda (bohujištínsky: duxet), řidčeji také hercog a hertog z německého označení je nejvyšší šlechtický titul v Klitzibürgu po panovnickém titulu velkovévody. Vévodský titul je udělován zřídka; vévoda má právo na založení dynastie, držení erbu a motta a používání přídomku. V některých případech může být vévodům uděleno území k správě, například k titulu vévody v Teplicích de iure přísluší i povinnost správy Teplického území. Vévodům v Klitzibürgu přísluší oslovení Jasnost (Durklaüht).

Lankrabě, hrabě

Belgická heraldická koruna hrabat a lankrabat používaná v Klitzibürgu

Lankrabě a hrabě (bohujištínsky landtgraef a graef), někdy také lancgraf a graf, jsou druhé nejvyšší šlechtické tituly v Klitzibürgu. Bývají souhrně označovány jako gráfské tituly, z jejich bohujištínského pojmenování. Podobně jako vévoda mají lankrabata a hrabata právo na založení dynastie a držení erbu a motta, bývá jim také udělováno území ke správě (například lankrabě na Labuti je de iure pověřen správou lankrabství Labuť). Lankrabata jsou podřízena přímo velkovévodovi, hrabata podléhají některému vévodovi. Lankrabatům a hrabatům v Klitzibürgu přísluší oslovení Jasnost (Durklaüht) nebo také Osvícenost (Sonnelaücht).

Speciální postavení má titul hraběte v Brümu, pocházející z období před reformou šlechtického systému. Titul je držen přímo klitzibürgským velkovévodou a není tak podřízen žádnému vévodovi a podle současných pravidel by se mělo jednat o lankrabský titul.

Vikomt

Hodnostní koruna vikomta používaná v Klitzibürgu

Vikomt (bohujištínsky vicgraef), někdy také vícehrabě či vikgraf, nejnižší titul ze skupiny vyšších šlechtických titulů. Vikomt patří mezi grafské tituly a i privilegia přicházející s jeho držením jsou tak podobná, vikomti jsou formálně podřazeni lankrabatů a hrabatům. Vikomt má právo na založení dynastie, držení erbu a motta a správu přiděleného území, zpravidla některé z klitzibürgských provincií. Vikomtům v Klitzibürgu přísluší oslovení Jasnost (Durklaüht).

Střední šlechta

Konšel

Konšel či konšjel (bohujištínsky bürgirmünster) je titul příslušníka střední šlechty v Klitzibürgu. Podobně jako vyšší šlechtici konšelé mají právo na založení dynastie, držení erbu a motta a správu nějakého území, oproti vyšším šlechticům však bývá konšelům udělena správa pouze ve vybrané oblasti jako je soudnictví, finančnictví či stavebnictví. Narozdíl od vyšších šlechtických titulů titul konšela není automaticky dynastický a případný následník je povinen složit zkoušku, k této situaci však dosud nikdy nedošlo. Konšjelům v Klitzibürgu přísluší oslovení Milost (Geliegte). Titul konšela je jedním z ojedinělých klitzibürgských titulů, konšelé v ostatních evropských zemích nikdy nebyli řazeni do šlechtického stavu.

Markýz

Markýz (bohujištínsky: mäërgraef), někdy také merkéz (psáno máérqués), je šlechtický titul v Klitzibürgu, příslušící mezi střední šlechtu. Jako ostatní šlechtické tituly, i markýz má právo na založení dynastie, držení erbu a motta a správu maerek (marek), kde plní funkci v jiných oblastech přidělenou konšelům. Mezi povinnosti markýzů má patřit také obrana hranic státu v rámci takzvané Hraniční gardy, která však pro nízký počet markýzů dosud existuje pouze formálně.

Nižší šlechta

Baron, svobodný pán

Hodnostní koruna barona v Klitzibürgu

Baron a svobodný pán (bohujištínsky baëwrohn, fraihärr), někdy také frajhér či frajer, je nižší šlechtický titul v Klitzibürgu. Baronům v Klitzibürgu přísluší oslovení Milostpán (Geliegtehärr), mají také právo na vlastní erb a přídomek, na rozdíl od příslušníků vyšší šlechty však může být připojen pouze předložkou z a nikoli von. Titul barona je jako jediný z klitzibürgských titulů nedynastický a proto je často udělován osobám bez klitzibürgského občanství za jejich zásluhy. V současné době není jmenován žádný baron, držitelem titulu byl ale například Joel. Mezi tituly barona a svobodného pána není žádný významný rozdíl, jejich používání spočívá spíše v geografické příslušnosti titulu: v titulech příslušících k Erganburgu, Teplicím a ojediněle k Brümu-Breitzickburgu se používá označení baron, v ostatních případech je častější svobodný pán.

Mokt

Mokt, řidčeji též knef, (bohujištínsky: moct, ojediněle též krof) je titul příslušníka nižší šlechty v Klitzibürgu. Od titulu mokta bylo odvozeno jméno moktské monarchie. Celý moktský titul zní z milosti Koruny, Rytíř v Armádě, moktům přísluší oslovení sire či pane (Härr). Titul mokta je dědičný, přichází s ním však povinnost sloužit v armádě a může být v případě neuposlechnutí odebrán. S titulem také přichází právo na vlastní erb a správu určitého území, ovšem ne přídomek nebo sídlo. Navzdory především historickému významu titulu mokta pro Klitzibürg nebyl tento titul dosud udělen.

Rytíř

Rytíř (bohujištínsky: rytter) je titul příslušníka nižší šlechty v Klitzibürgu. Titul je úzce spojen s klitzibürgskou svatoatheistickou církví, pasování rytířů je svatoatheistický obřad a držitelé titulu jsou omezení některými náboženskými požadavky – rytířem může být pasován pouze vyznavač svatého atheismu a nesmí pocházet z Brna nebo Gelsenkirchenu. Rytíři jsou pasováni v rámci speciálního obřadu, kdy pasovaný klečí na zemi a odříkává přísahu, zatímco je klepán na ramena velkovévodským mečem. Po ukončení obřadu rytíř hlasitě zakřičí do nebe, aby jej podle svatoatheistických přesvědčení slyšelo i svaté Nic. Rytíř mají právo na založení dynastie a držení erbu a motta, mezi jejich povinnosti naopak patří obrana státu. V ojedinělých případech mohou být rytířům přidělena i vlastní území ke správě. Rytíři se mohou sdružovat do skupin, jedinou současnou skupinou v Klitzibürgu jsou Zelení falkoni. Rytterům v Klitzibürgu přísluší oslovení pan (Härr).

Seznam šlechticů

Titul Držitel Fotografie/Erb Udělen
Vévodové
Vévoda v Teplicích Mikuláš von Göth und Kunratitz 2020
Vévoda v Klitzibürgu Jakub z Vítku
Lankrabata
Ceremoniální hrabě v Brümu Mikuláš von Göth und Kunratitz 2021
Lankrabě na Labuti Daniel Majer 2024
Vikomti
Vikomt Metropolitní oblasti hlavního města Brüm Mikuláš von Göth und Kunratitz 2020
Vikomt v Nordethasenu a Brotheasenu
Vikomt Provincie kraje Indürdského
Vikomt ve Velkém Körpenque
Vikomt v Suthende
Konšelé
Nejvyšší konšel v Breitzickburgu Mikuláš von Göth und Kunratitz 2023
Markýzové
Markýz v Brümu Mikuláš von Göth und Kunratitz 2023
Baroni
V současné době nejsou žadní držitelé
Mokti
V současné době nejsou žadní držitelé
Rytíři
Rytíř Zelených falkonů Mikuláš von Göth und Kunratitz 2023