Ohřevské arcivévodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ohřevské arcivévodství
Archduchy of Egeria (angličtina)
Erzherzogtum Egerland (němčina)
Archiduché de Egerland (francouzština)
Vlajka
Znak
MottoS ctností a odpovědností vstříc národu
Národní hymnaOhřevsko je svobodné!
Nárokované území Ohřevska
Karlovy Vary
čeština, angličtina
Vláda
Unitární konstituční monarchie
• Arcivévoda
Peter S. Malček-Ohřevský
• Premiér
nezvolen
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
27. duben 2021
• Nárokované
1046 km²
• Vodní plochy
0 %
• Držitelů občanství k 2019
1
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
RC
OHV
.oa

Ohřevské arcivévodství, nebo také Ohřevsko, je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Jde o konstituční monarchii, v jejímž čele stojí arcivévoda Peter Simon Malček-Ohřevský. Přechod k monarchii nastal v tu chvíli, kdy nebylo možné zakořenit tradici demokraticky voleného prezidenta a společnost si žádala hlubší tradici. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Ohřevsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSFR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Národní shromáždění tento krok neschvaluje. Toto vše je stvrzeno Ústavou, která byla oficiálně přijata a schválena 6. června 2021 a podepsána jeho arcivévodskou výsostí Petrem S. Malčekem-Ohřevským.

Historie

Vlajka Ohřevského arcivévodství

Ohřevské arcivévodství vzniklo ku dni 27. dubna 2021 vyhlášením samostatnosti Národním shromážděním Ohřevského arcivévodství na České republice. Bylo zde mnoho důvodů, které vedly k rozhodnutí odtrhnout se od ČR a jednalo se hlavně o silnou politickou nestabilitu země, úpadek demokracie a svobody, a především nenaplnění základních právních norem v minulosti. Všechny tyto faktory iniciovaly zájem nynějšího arcivévody zasáhnout a vytvořit nové prostředí, kde občané nebudou součástí kolabujícího státního aparátu. Než došlo na samotné vyhlášení samostatnosti území Ohřevského arcivévodství spadalo pod územní správu České republiky. 2. června 2021 došlo k přechodu od parlamentní republiky k parlamentní monarchii skrze rozhodnutí prezidenta a národního shromáždění na nátlak občanů. Demokratická tradice voleného prezidenta se v Ohřevsku neuchytila.

Název

Název Ohřevského arcivévodství vychází z pojmenování řeky Ohře, které protéká na území Ohřevska a je symbolem pro celou zemi. Název byl schválen Národním shromážděním Ohřevského arcivévodství.

Politický systém

Ohřevské arcivévodství je parlamentní monarchií, kde vláda vykonává moc jménem panovníka, nyní arcivévody Petra S. Malčeka, který podle tradice drží veškerou výkonnou moc. Nejvyšší státní autoritou je arcivévoda. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním a arcivévodou. Vláda je odpovědná národnímu shromáždění a sestavuje ji ten, kdo je vůdcem politické strany, jež má po volbách do národního shromáždění většinu nebo může tuto většinu v rámci koalice více stran získat. Arcivévoda Ohřevského arcivévodství má rozsáhlé formální pravomoci, ale jeho role je především (ačkoliv ne výhradně) ceremoniální. Je integrálním elementem shromáždění a právě on mu dává ve slavnostním aktu pravomoc scházet se a vytvářet zákony. Žádný zákon nevejde v platnost, dokud není arcivévodou podepsán. Zákonodárnou mocí je Národní shromáždění Ohřevského arcivévodství, které nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana kandiduje na úkor prostředků státu a kampaň se tedy vede státní iniciativou, kdy při splnění všech podmínek jsou politickým stranám či jedincům poskytovány prostředky pro kampaň. Kampaň z vlastní iniciativy je výrazně omezena z důvodu, aby každá myšlenka a program si byly rovny bez ohledu zda je jedná o vládní či mimoparlamentní stranu.

Právo a soudní moc

Ohřevské arcivévodství nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

Administrativní dělení

Mapa administrativního dělení

Obecní působnost/ nižší správní obvody

V Ohřevském arcivévodství se nachází mnoho obcí a měst, které se starají o nižší administrativní správu a v jejich čele stojí obecní rady volené tajným hlasováním v přímých volbách, dále stanoví zákon. každá obec má obvod správní a katastrální působnosti podle vyměření z dob, kdy Ohřevsko nebylo svrchovaný stát. Obce a jejich představitelé vykonávají takovou přenesou státní moc jaká jim byla převedena od vyššího správního obvodu.

Okresy/ vyšší správní obvody

V Ohřevském arcivévodství jsou 4 okresy, které zastávají hned po státním obvodu nejvyšší převedenou působnost a jsou nad všemi obcemi. Okresy jsou spravovány okresními sněmy tajným hlasováním v přímých volbách. Okresy: Okres Karlovy Vary, Okres Kraslice, Okres Sokolov, Okres Cheb.

Okresy

Vlajka Znak Název Okresní město Populace Legislativa
Elektorátní okresy
Okres Karlovy Vary Karlovy vary 0 registered citizens Okresní sněm Karlovarského okresu
Okres Sokolov Sokolov 0 registered citizens Okresní sněm Sokolovského okresu
Okres Kraslice Kraslice 0 registered citizens Okresní sněm Kraslického okresu
Okres Cheb Cheb 0 registered citizens Okresní sněm Chebského okresu

Legislativní a výkonná pravomoc

Národní shromáždění

Znak Národního shromáždění

má legislativní moc. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Národní shromáždění má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Národní shromáždění nemůže být rozpuštěno. Každý člen shromáždění může být odvolán.

Premiér

Premiér předsedá vládě, drží moc výkonnou, která mu je propůjčena skrze arcivévodu a vybírá ministry a radí panovníkovi při výkonu velké části arcivévodské výsady. Vzhledem k tomu, že moderní předsedové vlád zastávají funkci na základě své schopnosti ovládat důvěru poslanecké sněmovny, obvykle sedí jako poslanec a vedou největší stranu nebo koalici ve sněmovně.

Arcivévoda

je představitelem státu a drží výkonnou moc a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Arcivévoda má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Arcivévoda svolává zasedání Národní shromáždění OA. Může vydávat tzv. arcivévodské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

dokument navrhovatel datum podepsal odkaz
Ústava Ohřevského arcivévodství Peter S. Malček-Ohřevský 6. června 2021 Peter S. Malček-Ohřevský Ústava Ohřevského arcivévodství

Národní podniky

Ohřevská poštovní služba

logo OPS

Posláním Ohřevské poštovní služby je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží, tradiční, fyzickou i elektronickou formou. Poštovní služby jsou poskytovány na základě uzavřené poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách. Poskytuje služby zasílání listinného psaní a balíků. Vydává poštovní známky. Občanům umožňuje provádět platby v OHV i v zahraničí. Na území Ohřevska je zajištěn rozsah základních poštovních služeb tak, aby byly dosažitelné na celém území za dostupnou cenu. Základními službami se rozumí nejdůležitější tuzemské a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné. Jedná se například o obyčejné, doporučené či cenné zásilky nebo poštovní poukázky.

Národní symboly

Státní symboly Ohřevského arcivévodství jsou státní vlajka - trikolora (žlutá, zelená, bílá), prezidentská standarta, malý státní znak, velký státní znak, lípa a lipové listy, dub a dubové listy, červená orlice, státní hymna Ohřevsko je svobodné!.

Státní vyznamenání

Velkokříž arcivévodského řádu rudé orlice

Státní vyznamenání Ohřevského arcivévodství je vyznamenání udělené státem. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání Ohřevského arcivévodství jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování jednotné společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

Propůjčení a udělení

Propůjčení řádu znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací arcivévodovy. Při udělení zůstává po smrti vyznamenané osoby insignie v držení pozůstalých.

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší knížeti. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládá arcivévodovy Národního shromáždění; arcivévoda může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu (rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci premiérovi).

Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům Ohřevského arcivévodství in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem Ohřevského arcivévodství in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.

Národní vyznamenání za obranu země a zásluhy

Medaili Za zásluhy uděluje kníže osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství. Dělí se do tří stupňů. Je zde i separátní medaile za obranu země, která se uděluje za výjimečnou aktivitu během válečného stavu či nouzového stavu. Posouzení váhy daného činu je na arcivévodovy a Národním shromáždění.

Armáda Ohřevského arcivévodství (AOA)

Armádu Ohřevského arcivévodství tvoří její občané (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je arcivévoda. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky. V čele armády stojí Generální štáb Ohřevského arcivévodství, který přímo podléhá arcivévodovi popřípadě Národnímu shromáždění. AOA je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to Pozemní síly Armády Ohřevsého arcivévodství a Vzdušné síly Armády Ohřevského arcivévodství. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

Hodnosti

Hodnostní sbor mužstvo:

 • vojín
 • svobodník

Hodnostní sbor poddůstojníci:

 • desátník
 • četař
 • rotný

Hodnostní sbor praporčíci:

 • rotmistr
 • štábní rotmistr
 • praporčík

Hodnostní sbor nižší důstojníci:

 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán

Hodnostní sbor vyšší důstojníci

 • štábní kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník

Hodnostní sbor generálové:

 • brigádní generál
 • divizní generál
 • armádní generál

Civilní služba

Civilní služba vykonává policejní činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad silničním provozem apod. Je složka Sboru pro ochranu veřejného blaha Ohřevska. CS přímo podléhá ohřevskému Ministerstvu vnitra a je rozdělena do veřejně-administrativního, kriminalistického, dopravního a strážního sektoru.

OAVB

Insignie OAVB

Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti je ozbrojená zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (kontrarozvědka). Tento bezpečnostní sbor získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení, demokratických principů a významných ekonomických zájmů Ohřevského arcivévodství. OAVB vzniklo 15. června 2021 usnesením Národního shromáždění, dále bude definováno zákonem. Za činnost OAVB odpovídá vláda Ohřevského arcivévodství, která zároveň koordinuje její činnost. Oprávnění ukládat úkoly službě v mezích její působnosti náleží i arcivévodovi. OAVB nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet služby je přímou součástí státního rozpočtu. OAVB smí shromažďovat pouze informace týkající se: terorismu, bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti Ohřevska, extremismu organizovaného zločinu, ohrožení utajovaných informací, kybernetické bezpečnosti.

Arcivévodská stráž Ohřevského arcivévodství (ASOA)

Arcivévodská stráž je zvláštní součást ozbrojených sil Ohřevského arcivévodství je podřízena náčelníkovi Vojenské kanceláře arcivévody, kterého jmenuje a odvolává arcivévoda. Hlavním úkolem stáže je ochrana arcivévody, ostraha arcivévodského sídla a plnění úkolů vojenské kanceláře. Dále se také podílí na organizaci vojensko-státních ceremonií. I přesto, že je stráž podřízena náčelníkovi Vojenské kanceláře může přijímat povely přímo od arcivévody.

Zahraniční vztahy

civilní cestovní pas

První diplomatická divize byla otevřena ku 8. května 2021 vedena samotným arcivévodou.

Stát datum uzavření smlouvy typ smlouvy signatáři dokument
Kybistán Kybistán 3. června 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a kybistánský diktátor
Krležská lidová federace Krležsko 3. června 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Martin Brožek
Vidlákova republika Vidlákova republika 6. června 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Jan Šťastný
Ostrovní stát Lula 15. června 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Luca-Louis Danielle Scott
Nichensburské králoství[en] 16. června 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Ludwig Brienović

Zeměpisné údaje

Ohřevsko hraničí s Českou republikou a Německou spolkovou republikou.

Klima

Klima Ohřevska je v mírném a teplém pásmu.

Povrch

Nejvyšší přírodní bod - Klínovec (1,046 m)

Kultura

Kultura Ohřevského arcivévodství je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

Jazyky

Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Ohřevské republiky, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Ohřevského arcivévodství.

Státní svátky

Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31.prosince - 1. ledna Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři králové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. ledna Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
27.dubna Den samostatnosti Vyhlášení samostatnosti Ohřevska 27.4.2021
1.května Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
5.července Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6.července Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
28.září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
28.říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
17.Listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24.prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25.prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26.prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.