Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti
Zkratka OAVB
Motto Verum index sui et falsi
(Pravda ukazuje samu sebe i nepravdu)
Vznik 15. června 2021
Typ ozbrojená zpravodajská služba
Účel ochrana veřejnosti
Sídlo Karlovy Vary
Úřední jazyk čeština

Ohřevská agentura veřejné bezpečnosti je ozbrojená zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (kontrarozvědka). Tento bezpečnostní sbor získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení, demokratických principů a významných ekonomických zájmů Ohřevského arcivévodství. OAVB vzniklo 15. června 2021 usnesením Národního shromáždění, dále bude definováno zákonem. Za činnost OAVB odpovídá vláda Ohřevského arcivévodství, která zároveň koordinuje její činnost. Oprávnění ukládat úkoly službě v mezích její působnosti náleží i arcivévodovi. OAVB nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet služby je přímou součástí státního rozpočtu.

Příslušníci OAVB jsou ve služebním poměru, který upraví zákon (momentálně dočasný dekret Národního shromáždění).

Vedení

V čele Ohřevská agentury veřejné bezpečnosti stojí ředitel, který je odpovědný vládě Ohřevského arcivévodství. Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Národního shromáždění příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou.

Činnost

Z povahy své práce a kvůli přísné ochraně identity svých zdrojů může zpravodajská služba informovat o své činnosti veřejnost velmi omezeně.

OAVB smí získávat následující informace týkající se:

 • terorismu
 • bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu
 • činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území
 • záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti Ohřevska
 • extremismu
 • organizovaného zločinu
 • ohrožení utajovaných informací
 • kybernetické bezpečnosti

OAVB má pohotovostní pravomoci v okamžik zjištění závažné skutečnosti a může takto omezit jakoukoli osobu na svobodě po dobu zadržení a následně ji musí předat do rukou Policie OA či Armády OA. OAVB spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami a úřady. OAVB je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.

Agentura získává informace z otevřených zdrojů, z agenturní sítě, od ostatních zpravodajských služeb nebo zpravodajskými prostředky:

 • zpravodajská technika (např. odposlech telekomunikací)
 • sledování
 • krycí doklady

Sledování musí nejprve odsouhlasit ředitel OAVB nebo jím pověřená osoba. Sledování se považuje za nejnákladnější a nejnáročnější zpravodajský prostředek, zároveň ale nejúčinnější. Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti důstojníka OAVB, jeho příslušnosti ke Službě a k utajení objektů a zájmů OAVB. Krycím dokladem nesmí být nikdy použit průkaz:

 • arcivévody
 • poslance
 • člena vlády
 • člena Nejvyššího kontrolního úřadu
 • guvernéra národní banky
 • služební průkaz státního zástupce a soudce
 • diplomatický pas
 • jakýkoliv doklad žijící osoby

Kontrola a dohled

Kontrola činnosti Ohřevské agentury veřejné bezpečnosti se odehrává ve dvou rovinách – vnější a vnitřní. Vnější rovinu představuje kontrola vládou, která Službu řídí, a shromážděním. Vnitřní kontrola je svěřena interním mechanismům, jejichž součástí je Inspekce (přímo podléhající řediteli OAVB), Odbor vnitřní bezpečnosti a Skupina interního auditu.

Vnější kontrola

Role vlády

Za činnost a koordinaci všech ohřevských zpravodajských služeb odpovídá vláda. Pro tento účel si svým usnesením zřídila Výbor pro zpravodajskou činnost, který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu. Předsedou výboru je premiér, místopředsedou ministr vnitra, členy jsou ministři zahraničí, obrany a ředitelé OAVB, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství a sekce předsedy vlády. V dané oblasti je výbor též místem operativní meziresortní koordinace kontaktů a případné spolupráce se státními orgány.

Vnitřní kontrola

Kontrolní systém OAVB stojí na třech základních pilířích. Prvním je konkrétní, jasně stanovená odpovědnost řídících pracovníků. Druhým je pověření garančních útvarů provádět nezávislou, pravidelnou kontrolu určených oblastí. Třetí pilíř představuje decentralizace zpravodajského výkonu mezi více vzájemně nezávislých subjektů. Zejména zmíněná decentralizace, která se týká informačního toku a práce s daty, včetně jejich archivování, má zamezit případnému zneužití operativních nástrojů. Vlastní kontrola se mj. soustřeďuje na oprávněnost zpravodajských úkonů a dodržování vnitřních předpisů, na čerpání peněz a na používání materiálně-technických prostředků.

Mechanismus vnitřní kontroly a dohledu je koncipován jako dynamický systém, který se aktualizuje a optimalizuje podle vývoje vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem přitom není jen pouhé zjišťování chyb a nedostatků, ale i jejich prevence.

Inspekce

Inspekce – přesněji Odbor inspekce Ohřevské agentury veřejného bezpečí – má uvnitř OAVB zvláštní postavení. Je přímo podřízena řediteli OAVB, pracuje oddělena od ostatních útvarů a podle trestního řádu má oprávnění fungovat jako policejní orgán. Zmíněné oprávnění se odvíjí od jejího hlavního poslání odhalovat a vyšetřovat přestupky a trestné činy příslušníků OAVB. Inspekce může tedy vyšetřovat, zajišťovat stopy, získávat důkazy potřebné k objasnění konkrétního případu a v této souvislosti přímo spolupracovat s policií. Do náplně její práce patří také příjem a prověřování stížností a oznámení občanů na práci Služby.