Sněm Moravskoslezska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sněm Moravskoslezské republiky (zkráceně Sněm MSR, akronym SMSR) je jediný ústavodárný a zákonodárný orgán v Moravskoslezsku.

Je orgánem státní moci a od jeho primárního postavení v republice je odvozeno postavení ostatních státních orgánů. Jako volený orgán reprezentuje suverenitu státu a lidu. Poslanci Sněmu jsou voleni přímou volbou podle všeobecného a rovného volebního práva a zásady poměrného zastoupení tajným hlasováním. Počet křesel ve sněmu je 51, ale nejsou plně obsazená,[neověřeno] a volební období poslance je čtyřleté.

Sněm nahradil Moravskou národní radu, která sloužila jako zákonodárný orgán Moravskoslezska do roku 2018. Moravská národní rada měla původně mít 150 poslanců, později byl počet křesel snížen na 101. V jejím čele stálo předsednictvo, které sloužilo jako oficiální kolektivní hlava státu, zodpovědné za reprezentaci Moravy a chod ústavních orgánů. Mezi další pravomoci předsednictva patřilo vyhlašování voleb do rady a národních výborů a všelidových hlasování nebo jmenování a odvolávání členů vlády. V době, kdy Moravská národní rada nezasedala, mělo předsednictvo také možnost vydávat jejím jménem zákonná opatření se silou zákona.

Působnost

Zákonodárná působnost

Sněm:

  • přijímá ústavu a ústavní zákony,
  • přijímá ostatní zákony.

Zákonodárnou iniciativu mají poslanci, výbory sněmu a vláda.

Kontrolní působnost

Sněm:

  • usnáší se na vyslovení důvěry nebo nedůvěry vládě,
  • schvaluje zákonem státní rozpočet a schvaluje státní závěrečný účet.

Na žádost Sněmu nebo jeho orgánu se člen vlády nebo vedoucí ústředního státního orgánu musí zúčastnit schůze Sněmu nebo jeho orgánu.

Kreační působnost

Sněm ustavuje podle zásady poměrného zastoupení nejvýše sedmičlenný Stálý výbor, který tvoří předseda, místopředsedové a další poslanci Sněmu.

Sněm může zřizovat výbory a komise jako své iniciativní, pracovní a kontrolní orgány. Pro objasnění závažných skutečností veřejného zájmu může zřizovat vyšetřovací komise.

Poslanci

Poslanci Sněmu jsou volení zástupci lidu Moravskoslezské republiky, stát se jím může moravskoslezský občan starší 18 let. Mandát vykonávají podle svého osobního svědomí a přesvědčení, nejsou při jeho mandátu vázáni příkazy.

Na první schůzi Sněmu, které se poslanec účastní, skládá slib: "Slibuji věrnost Moravskoslezské republice. Budu zachovávat její ústavu a ostatní zákony a vykonávat mandát posle svého svědomí a nejlepšího přesvědčení a pro blaho lidu." Odepřením slibu nebo slibem s výhradou poslanec ztrácí mandát.

Funkce poslance je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, soudce Ústavního soudu a soudce, prokurátora, vojáka, příslušníka veřejného ozbrojeného sboru, jako i s výkonem funkcí ve veřejné správě.