Obec (Moravskoslezsko)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obec je v Moravskoslezsku územně správní celky základního stupně. Orgány státní správy a samosprávy v obcích jsou místní národní výbory.

Typy obcí

Menší obce tvořené jednou nebo více vesnicemi se nazývají obcemi. Působí v nich místní národní výbor.

Ve střediskových obcích působí místní národní výbor s rozšířenou působností.

Město je titul některých, zpravidla větších a významnějších obcí. Působí v nich městský národní výbor.

Vznik, zánik a území obce

Vznik, sloučení a zánik obcí upravuje zákon č. 3/2021 ZRM o územním členění státu. Podle něj lze obce vytvořit, sloučit nebo zrušit nebo může být provedena jiná změna jejich území, vyžadují-li to důležité společenské zájmy. Jde-li o obce v témže župě, rozhoduje župní národní výbor. Jinak přísluší rozhodnutí vládě.

Místní národní výbor

Orgánem státní správy a samosprávy v obci je místní národní výbor (dále též jen MNV). V jeho čele stojí předseda.

Plenární zasedání MNV

Místní národní výbor je jako zastupitelský sbor tvořen poslanci volenými na období 4 let. Plenární zasedání MNV projednává základní otázky komplexního ekonomického a sociálního rozvoje území obce. Zřizuje si výkonné a kontrolní orgány, řídí jejich činnost a hodnotí výsledky jejich práce.

Plenární zasedání MNV zejména:

  • schvaluje dlouhodobé koncepce rozvoje obce
  • schvaluje územní plány
  • schvaluje rozpočet a závěrečný účet národního výboru
  • zakládá, případně ruší nebo slučuje, státní podniky, státní hospodářské organizace, rozpočtové a jiné organizace a zařízení národního výboru
  • rozhoduje o územních změnách
  • stanoví počet poslanců MNV, počet a hranice volebních obvodů
  • volí předsedu, místopředsedy a tajemníka MNV
  • usnáší se na obecně závazných nařízeních MNV
  • uděluje čestné občanství obce a ceny národního výboru

Rada MNV

Rada je výkonný orgán MNV s všeobecnou působností. Organizuje a sjednocuje činnost MNV na všech úsecích. Rada MNV může v nutných a opodstatněných případech vydat obecně závazné nařízení, musí však být schváleno na následujícím plenárním zasedání MNV, jinak pozbývá platnosti. Rada je podřízena a odpovědna plenárnímu zasedání, které může radu nebo jejího člena kdykoli odvolat. Rada podává na každém plenárním zasedání zprávu o své činnosti.

Radu MNV tvoří předseda, místopředsedové, tajemník a další členové, volení z řad poslanců MNV na celé volební období. Rada MNV má podle počtu obyvatel obce 3 až 7 členů.

Předseda, místopředseda a tajemník MNV

Předseda, místopředseda a tajemník MNV plní na základě pověření rady úkoly koordinační a kontrolní povahy, které nevyžadují kolektivního rozhodování.

Předseda řídí schůze rady a plenární zasedání, společně s tajemníkem podepisuje usnesení rady. Předseda je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, má-li za to, že odporuje obecně závaznému právnímu předpisu nebo usnesení národního výboru. Věc pak předloží k rozhodnutí následujícímu plenárnímu zasedání.

Tajemník řídí přípravu plánu činnosti MNV a jeho rady, v rozsahu stanoveném organizačním řádem národního výboru pak plní úkoly vedoucího právnické osoby v pracovněprávních vztazích pracovníků národního výboru.