Obchodní společnosti v ČSFR

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obchodní společnosti jsou v Československu upraveny zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle tohoto zákona jsou obchodními společnostmi veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Zvlášť se dávají družstva.

Zakladatel a vznik obchodní společnosti

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě a.s. se nazývá "zakladatelská listina") podepsanou všemi zakladateli (§57 odst. 1 obch. zák.), pokud ji zakládá 2 či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu (§57 odst. 3 obch. zák.), pokud je zakladatel jen jeden. Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách československé měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti. Vytváří se povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti.

Zánik obchodní společnosti

Společnost se zrušuje uplynutím doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti a zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§68 odst. 3 obch. zák.). Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku (§68 odst. 1 obch. zák.). Tomuto zániku však předchází zrušení s likvidací či bez ní (§68 odst. 2 obch. zák.). Existence společnosti zaniká například, pokud uplynula doba, po kterou byla založena, dohodou společníků (či orgánu společnosti), byl na ní vyhlášen konkurs nebo dosáhla účelu, pro který byla založena (§68 odst. 3 obch. zák.).

Dělení obchodních společností

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní.

  • Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 76 a násl. obch. zák.) a komanditní společnost (k.s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 93 a násl. obch. zák.).
  • Mezi kaitálové obchodní společnosti patří společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 150 a násl. obch. zák.) aakciová společnost (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 154 a násl. obch. zák.).

Cíle společnosti

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy - explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy - (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem společnosti může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle společnosti lze řadit:

  • Dlouhodobě přežíti na trhu
  • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
  • Maximalizace obratu
  • Růst a expanze