Ministerstvo vnitra Moravskoslezské republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ministerstvo vnitra Moravskoslezské republiky (MV MSR) je ústřední orgán státní správy v Moravskoslezsku.

Působnost

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro:

  1. ochranu ústavního zřízení, veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, ochranu a správu státních hranic, bezpečnost a plynulost silničního provozu, ochranu bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy, věci zbraní a střeliva, soukromé bezpečnostní služby, vstup na území Moravskoslezské republiky a pobyt cizinců na jejím území, občanské průkazy, cestovní doklady a oprávnění k řízení motorových vozidel, otázky azylantů a vysídlených osob, evidenci obyvatel, evidenci silničních motorových a přípojných vozidel, integrovaný záchranný systém, civilní ochranu a ochranu před požáry,
  2. obecnou vnitřní zprávu včetně věci územního a správního uspořádání Moravskoslezské republiky, státní symboly, heraldický rejstřík, archivy a registratury, státní občanství, matriční věci, shromažďování a sdružování včetně registrace některých právnických osob, o nichž to stanoví zákon, organizační zajištění voleb do Sněmu Moravskoslezské republiky, organizační zajištění voleb do národních výborů, organizační zajištění referenda, válečné hroby, živnostenské podnikání, povolování veřejných sbírek, koordinaci výkonu státní správy uskutečňované národními výbory,
  3. Sbor národní bezpečnosti a Hasičský záchranný sbor,
  4. koordinaci vzdělávání zaměstnanců národních výborů plnících úkoly státní správy.