Hanácko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodný stát Hanácko
Haná
Hanácko
  Federální okruh  

Vlajka

Znak
Motto: Duch pokroku je s námi
Hymna: Úspěch náš nepřijde vniveč
Mapa nárokovaného území Hanácka
Mapa nárokovaného území Hanácka
Stát Krležsko Krležsko
Vyhlášení Svobodného státu Hanácko 27. srpen 2022
Zakladatel Peter Simon Malček
Pojmenováno podle oblasti Haná
Hlavní město Olomouc
Župy Olomouc, Šternberk, Velká Bystřice
Vláda
 - Správa Prezidium FO Hanácko
 - Předseda Peter Simon Malček
 - 1. místopředseda Tadeáš Charvát
Rozloha
 - Celkem ~km2
 - Vodní plochy km2
Populace (2022)
 - Celkem 3
Časové pásmo SEČ (UTC+1)
779 00
HDI (2022) 0.881
ISO 3166 KR-HN

Hanácko nebo také Haná, oficiálně Svobodný stát Hanácko je jedním z federálních okruhů v Krležské federativní republice a nachází se ve střední Evropě, sousedí s Českou republikou. Svobodný stát Hanácko byl vyhlášen k datu 27. srpna 2022, ale první přípravy započaly již 1. srpna, kdy byl ustanoven přípravný výbor, který měl za úkol vyhotovit veškeré dokumenty, legitimace a zázemí pospolu s vyhraněním nároku Hanácka na území. Podle listiny o vyhlášení Hanácka je Hanácko demokratický právní stát s politckým systémem[1] založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je předseda Prezidia federálního okruhu Hanácko. Hanácko je nejmladší a a druhý nejlidnatější federální okruh Krležska, který si nárokuje 148 km² území města Olomouce a Šternberk, momentálně spravuje pouze 4 km². Hanácko je administrativně rozděleno na 3 župy mezi které patří Olomoucká župa, Velkobystřická župa a Šternberská župa. Hlavním městem a největším městem je Olomouc.[2] Oficiálními úředními jazyky státu je Čeština a také Slovenština, často se však na území Hanácka užívají i středomoravská nářečí.

Hanácko je řízeno Prezidiem federálního okruhu Hanácko, které nemá pevně daný počet členů, většinou však čítá 5 až 10 lidí, kteří se v jednotlivých okruzích podílejí na správě veřejných věcí, udržování pořádku, alokování zdrojů a prostředků a vydávání podzákonných předpisů. Tyto činnosti vykonává přímo prezidum nebo zvolení svěřenci, kteří byli pověřeni resortem. Předsedou prezidia a Hlavou státu je Peter Simon Malček, který drží převedenou exekutivní moc zprostředkovanou centrální vládou Krležské federativní republiky a národním shromážděním. Může vydávat tzv. správní vyhlášky, tedy podzákonné předpisy s platností na území Hanácka.

Historii, jazyk a kulturu sdílí Hanácko s Českou republikou a bývalými zeměmi koruny české. Za úřední jazyk se považuje Český jazyk a Slovenský jazyk. Právní systém České republiky se ve velké většině stále používá i na území federativního okruhu, kvůli jejich praktičnosti. I přes všechny pojítka a podobnosti si občané Hanácka zvolili právo na sebeurčení, a to z mnoha důvodu, především politicky orientovaných.

Hanácko je rozvinutým krajem s velmi malými ekonomickými prostředky, jelikož nemá daňovou soustavu a neexportuje ani neimportuje žádné zboží. I přesto, že je HDP velmi nízké, Hanácko si vede velmi dobře v indexu lidského rozvoje,[3] poskytuje univerzální sociální péči a zabezpečení. Rozvoj místního průmyslu a služeb nepřevyšují podíl statků. Nejvýznamějším státním podnikem jsou Hanácké pekárny.[4]

Název a státní symboly

Oficiálním názvem podle Ústavy Krležské federativní republiky je Svobodný stát Hanácko,[5] jednoslovný název Hanácko nebo Haná se v ústavě nevyskytuje, ale je součástí jednoslovné databáze.

Státní symboly Svobodné státu Hanácko[6] jsou velký a malý státní znak, státní vlajka, státní pečeť, státní barvy a státní hymna. Symboly poukazuji na rozvíjející se zemi a přírodní okrasy, které tvoří majestátu Hané. Státní symboly lze používat pouze vhodným a důstojným způsobem.[7]

Historie

Olomouc v roce 1593

Před vyhlášením Hanácka

Území Hanácka historicky spadalo pod správu různých územních celků. Především se však jednalo o město Olomouc, které částečně pokrývalo údržbu a hospodaření území od 11. století. Od roku 1253 byla Olomouc královským městem a hlavním městem Moravy, později tento status ztratila na úkor města Brna. Částečně kvůli ničivé švédské okupaci v letech 1642–1650, naopak díky výstavbě pevnosti odolala pruskému obléhání roku 1758. Zůstala zde přesto univerzita a v roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Modernímu rozvoji města ale bránil jeho pevnostní statut, takže k jeho rozšiřování mohlo dojít až po zrušení vojenské pevnosti na konci 19. století. Předměstské obce byly připojeny po vzniku Československa a vznikla Velká Olomouc, čímž se do té doby převážně německé město počeštilo. Olomouc[8][9] jako původně významné statutární město byla od roku 1960 jen jedním z okresních měst, ale s počátkem 21. století se stala centrem Olomouckého kraje.

Události kolem vzniku Hanácka

K vyhlášení Hanácka, Hané jako federálního okruhu Krležské federativní republiky došlo 27. srpna 2022, zároveň byl nový samosprávný celek sloučen s Charvátovem z administrativních důvodu. Rozpravy o vzniku Hanácka probíhaly již od 1. srpna téhož roku na popud předsedy vlády Krležska, Martina Brožka, který oslovil Petra Simona Malčeka a požádal jej o pomoc s přípravnou komisí. Podnětem pro vytvoření nového federálního okruhu v oblasti Olomoucka bylo sjednocení integrity a prosperity žijících občanů krležska v dané oblasti, aby měli možnost užívat, pracovat a obrábět na krležské půdě. Byla vytvořena listina o vyhlášení Hanácka, která byla následně ratifikována představiteli centrální vlády, přípravné komise a Charvátová. Listina se opírá o listinu základních práv a svobod a vyzívá k právu na sebeurčení.

Vyhlášení Hanácka, nalevo je předseda vlády, Martin Brožek a napravo je předseda Pre FO Hanácko, Peter Simon Malček

Přípravná komise se skládala z 5 členů, kteří se aktivně zabývali výměrem území, rozložením a přenesením politické moci, statutem a přípravou právních dokumentací. Do pozice předsedy Prezidia FO Hanácko byl dosazen Peter Simon Malček a byl pověřen správou a přípravou nového administrativního a byrokratického systému. Prvním místopředsedou se stal Tadeáš Charvát, který se taktéž podílel na přípravě vyhlášení Hanácka. FO Hanácko je druhý nejlidnatější okruh s největší působnosti, a tak bylo ujednáno, že Hanácko dostane v rámci federálních okruhů speciální status svobodný stát.

Oficiální a konečné sloučení Charvátova se Svobodným státem Hanácko proběhlo 7. září 2022, kdy se Prezidium FO Hanácko usneslo na nařízení o registraci,[10] v němž nařídilo občanům Krležské federativní republiky, kteří měli trvalý pobyt, přechodný pobyt, nebo držely doklady vystavené Charvátovem, aby se dostavili na příslušný magistrát k registraci do systému a vystavení nových dokladů. Tímto krokem byly zneplatněny veškeré doklady totožnosti a dokumenty vystavené v FO Charvátov.

Připojení Šternberské oblasti

Mezi představiteli Svobodného státu Hanácko a Šulcvaldov probíhala diskuze o připojení oblasti Šternberska, kde působila správa Šulcvaldova, k Hanácku. První rozpravy započaly už 1. listopadu 2022, kdy Prezidium FO Hanácko předložilo tento návrh jako krok, jak ulevit administrativní zátěži v dané oblasti, kvůli velmi malému počtu obyvatel a nedostatku vykonávat administrativu v potřebné míře. Diskuze byla zakončena připojením Šternberské oblasti k Hanácku 29. listopadu 2022.

Po oficiálním sloučení vydalo Prezidium FO Hanácko, ještě tentýž den, nařízení ve které zrušilo platnost dokladů vydaných na území Šulcvaldova a povinnost pro občany nahlásit se na příslušném magistrátu, stejně jako tomu bylo v případě sloučení s Charvátovem.

Došlo také k legislativní změně a novelizaci zákona, který upravuje administrativní správní celky na území Hanácka.[11] Šulcvaldov a jeho území bylo přejmenováno na Šternberská župa se sídlem ve Šternberku.

Politický systém

Související informace naleznete také v článcích Prezidium federálního okruhu Hanácko a Správní výbor federálního okruhu Hanácko.
Peter Simon Malček,
Předseda Prezidia federálního okruhu Hanácko

Svobodný stát Hanácko je zastupitelská demokracie, kde výkonnou moc vykonává předseda prezidia a Prezidium federálního okruhu Hanácko (Pre FO Hanácko), které se zodpovídá Správnímu výboru federálního okruhu Hanácko (SV FO Hanácko). Prezidium je formováno předsedou prezidia, který je volen přímou volbou a dosazuje členy prezidia. Stát je řízen Ústavou Krležské republiky, která byla schválena Národním shromážděním a přenesenou mocí centrální vlády.

Legislativa

Legislativní moc v Hanácku drží Správní výbor federálního okruhu Hanácko, který má tří hlavní funkce: zastupovat voliče, zákonodárnou činnost a dohled nad prezidiem prostřednictvím slyšení a dotazů. Pouze výbor má legislativní nadvládu a tím i konečnou moc nad všemi ostatními politickými orgány ve státě. Pro zákon je potřeba získat více než 50 % hlasů, pro ústavní zákony více než 60 % hlasů. Správní výbor má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo.[12] Výbor nemůže být rozpuštěn.

Exekutiva

Prezidium federálního okruhu Hanácko vykonává exekutivní moc ve státě. Prezidium je řízeno předsedou prezidia, který je zároveň nejvyšší autoritou země a vybírá si svoje svěřence, které jmenuje členy prezidia. Prezidium podléhá Správnímu výboru federálního okruhu Hanácko. Počet resortových svěřenců se může měnit každé období a není pevně stanoven.

Hlavou státu je předseda Prezidia federálního okruhu Hanácko, který je volen přímou volbou. Předseda pospolu s dalšími členy navrhuje a udává v platnost správní vyhlášky, které fungují jako podzákonné předpisy a také dekrety, které slouží jako písemný vykonavatel přenesené výkonné moci. Zároveň je členem i Správního výboru FO Hanácko a může se podílet na zákonodárné činnosti, navhrovat zákony. Předseda jmenuje svěřence pro jednotlivé resorty v dané oblasti, ale v některých případech nemusí být jmenováni a celé presidium potom funguje a rozhoduje ve všech resortech, kde nebyli jmenování svěřenci. Přijímá demisi jednotlivých členů presidia a svěřenců. Oficiální sídlo předsedy je Pöttingeum, neoficiální bytová jednotka v ulici Tř. Svornosti. Uděluje či propůjčuje státní vyznamenání.

Právo a soudní moc

Svobodný stát Hanácko je federální stát (federální okruh) Krležské federativní republiky s občanskoprávním systémem založeným na kontinentálním typu, který má kořeny v germánské právní kultuře. Základem právního řádu je Ústava Krležské federativní republiky. Soudní systém zahrnuje okresní a nejvyšší soudy a dělí se na civilní, trestní a správní odvětví. Nejvyšší soud se skládá z 8 soudců a je nejvyšším odvolacím soudem pro většinu právních případů projednávaných v Hanácku. O otázkách procesní a správní řádnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Má také pravomoc nad určitými politickými záležitostmi, jako je registrace a rozpuštění politických stran, jurisdikční hranice mezi vládními subjekty a způsobilost osob ucházet se o veřejné funkce.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana působí skrze státní prostředky, kampaň je tedy vedena státní iniciativou, kde jsou při splnění všech podmínek poskytovány prostředky na kampaň politickým stranám nebo jednotlivcům. Kampaň z vlastní iniciativy je přísně omezena na základě toho, že každá myšlenka a agenda by si měly být rovné, bez ohledu na to, zda jde o vládní nebo neparlamentní stranu.

Strana Logo Předseda Ekonomická osa Ideologie Prezidium X Opozice Křesla ve Správním výboru
KSK
Komunistická strana Krležska
Peter Simon Malček Levice Socialismus, Marxismus Prezidium
6 / 8
KDS
Křesťanská demokratická strana
Jan Novák Střed Křesťanská demokracie, Sociální konzervatismus Prezidium
2 / 8

Administrativní dělení

Župy

Území Hanácka se dělí na 3 vyšší samosprávné celky - župy. Toto rozdělení bylo zřízeno 1. listopadu 2022 zákonem.[13] Župní úřad je župním orgánem vykonávajícím též přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každé župy je župan. Lidové zastupitelstvo župy je orgán, který rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti. Ve věcech v přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak výslovně zákon. Samosprávné župy nerespektují hranice historických Českých zemí.

Obce a jejich správní obvody

V Hanácku se nachází několik obcí včetně tří měst, která se starají o nižší správu a v jejichž čele stojí zastupitelstva obcí volená podle zákona tajným hlasováním v přímých volbách. každá obec má obvod správní a katastrální podle posudků z dob, kdy Hanácko nebylo suverénním státem. Obce a jejich zástupci vykonávají takovou státní moci, která na ně byl přenesena z vyššího správního obvodu.

Vlajka Znak Název Zkratka Župní město Populace Legislativní orgán
Župy
Olomoucká župa HN OŽ Olomouc 3 registrování občané Lidové zastupitelstvo Olomoucké župy
Velkobystřická župa HN VŽ Velká Bystřice 0 registrování občané Lidové zastupitelstvo Velkobystřické župy
Šternberská župa HN ŠŽ Šternberk 1 registrovaný občan Lidové zastupitelstvo Šternberské župy

Ekonomika

Sklizeň pšenice 2022

Nejdůležitějším hospodářským odvětvím státu je zemědělství. Velký význam má kromě toho i sektor služeb a bankovnictví. Státní příjmy vytváří převážně dotace od Krležské federativní republiky a Hanácké pekárny jako státní monopol. Jelikož Hanácko de facto neovládá celé své území, které si nárokuje, nedokáže zdanit příjmy, přidanou hodnotu či obrat. V tomto ohledu je ekonomika Hanácka nekomerčního rázu, jelikož se zaměřuje předně na potřeby obyvatelstva, které tvoří poptávku. Žádné zboží se neexportuje, je určeno pro místní spotřebu. V průmyslovém sektoru převládají malé a střední podniky specializované na potraviny denní spotřeby. S Krležskem je Hanácko spojeno měnovou a hospodářskou unií, dále také skrze centrální banku, kterou Hanácko sdílí s Krležskem.

Prezidium federálního okruhu Hanácko vyvíjí aktivní snahu na posílení ekonomiky a hospodářského růstu skrze uvolňování prostředků pro vznik nových podniků na území Hanácka. Hanácké pekárny jsou první podnik zřízený Prezidiem 1. listopadu 2022, který započne svoji produkci od 1. ledna 2023, dosud probíhají přípravy.

Ozbrojené síly a bezpečnostní složky

Související informace naleznete také v článcích Armáda Svobodného státu Hanácko a Policie Svobodného státu Hanácko.
Emblém ASSH

Armáda Svobodného státu Hanácko se skládá ze svých občanů (dobrovolníků), z letectva a pozemních sil. V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz Správního výboru federálního okruhu Hanácko. Předseda Prezidia federálního okruhu Hanácko je vrchním velitelem ozbrojených sil, který se podílí na vojenských strategických rozhodnutích a povyšuje ostatní důstojníky do hodnosti generála. Povinná vojenská služba byla zavedena od nabytí 18 let na půl roku. Jedná se o výcvik domobrany, který zahrnuje: výcvik pěchoty a základy logistiky. Armáda Svobodného státu Hanácko podléhá Prezidiu, přesněji pod resort obrany a Generálnímu štábu Armády Svobodného státu Hanácko, který vede armádní generál jmenován předsedou Prezidia. Hlavním úkolem ozbrojených sil je obrana proti vnějšímu útoku a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo mírových a bezpečnostních operací.

Vymáhání práva a bezpečnostní složky

Vymáhání práva v Hanácku vykonává několik orgánů, které jsou podřízeny Prezidiu, resortu obrany - státní policie, pověřená vyšetřováním trestných činů nebo přestupků; městská stráž, která zajišťuje veřejný pořádek; a několik specializovaných agentur, jako je Celní správa Svobodného státu Hanácko. Běžné jsou také soukromé bezpečnostní firmy, i když nemají žádnou zákonnou pravomoc zatknout nebo zadržet podezřelou osobu.

Hanácká bezpečnostní kancelář (HBK) je ozbrojená zpravodajská služba s vnitřní oblastí působnosti, která je přímou součástí KBIR zaměřuje svoji činnost pouze na území Hanácka. Tento bezpečnostní sbor získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace týkající se bezpečnosti, ochrany ústavního pořádku, demokratických principů a důležitých ekonomických zájmů Svobodného státu Hanácko. Kancelář vznikla 1. listopadu 2022 usnesením Prezidia FO Hanácko. Za činnost a koordinaci zodpovídá Prezidium. Kancelář nespadá pod žádný resort, je samostatným státním úřadem. Rozpočet kanceláře je přímou součástí státního rozpočtu. Kancelář může shromažďovat pouze informace týkající se: terorismu, bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu aktivity cizích zpravodajských služeb na našem území záměry nebo akce namířené proti demokratickým základům, suverenitě a územní celistvosti Hanácka, organizovaný zločin, extremismus, hrozby pro utajované informace, kybernetická bezpečnost.

Bezpečnostní složky v Hanácku tvoří zdravotnická záchranná služba, pátrací a záchranné jednotky Armády Svobodného státu Hanácko a státní hasičská služba. Pohotovostní lékařské služby v Hanácku provozují místní a regionální vlády, ale jsou součástí centralizované národní agentury - Národní lékařská pohotovostní služba. Všichni pracovníci záchranné služby jsou uniformovaní a členy bezpečnostních složek lze snadno rozpoznat při pravidelných obchůzkách jak ve velkých městských oblastech, tak v menších příměstských lokalitách.

Čestná stráž

Čestná stráž předsedy Prezidia FO Hanácko je útvar ozbrojených sil Svobodného státu Hanácko. Útvar poskytuje vojenské pocty při návštěvách předsedy a v čase válečného nebo nouzového stavu zajišťuje ochranu předsedy a jeho sídla. Formálně je čestná stráž součástí armády, ale dostává rozkazy přímo od Kanceláře předsedy Prezidia FO Hanácko.

Geografie

Geografická mapa Hanácka

Hanácko se nachází ve střední Evropě a sousedí pouze s Českou republikou a to po celé své délce hranic. Reálná rozloha činí 4km2 a 0% tvoří vodní plochu.

Geologie, geomorfologie a půdy

Převážná část území náleží ke geologické oblasti Západních Karpat, která je mladší a byla vyzdvižena alpínským vrásněním v období třetihor. Jedná se přesně o vněkarpatské sníženiny. Z geomorfologického hlediska leží Hanácko na jedné horské soustavě, kterou vyplňují Západní Karpaty (Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Javorníky). Střední nadmořská výška činí 219 m. Nejvyšší hanáckým vrcholem je Fidlův kopec s 680 m n. m..

Z vyvřelých hornin v Hané převládají žula, čedič a znělec. Z usazených pískovec, vápenec a břidlice. Z přeměněných rula, svor a fylit.

Půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou. Nejrozšířenějším typem půd v Hanácku jsou hnědé půdy. V nížinách se nachází úrodné černozemě.

Hydrologie a podnebí

Hanáckým územím protéká řeka Morava (2 km), která je také vyobrazená ve státních symbolech a největší vodní plocha na území je jezero Hamrys.

Podnebí je v Hanácku mírné, přechodné mezi kontinentálním a oceánickým typem. Typické je střídání čtyř ročních období. Je charakterizováno převládajícím západním prouděním a intenzivní cyklonální činností. Také se projevuje přímořský vliv na Hanácku, přibývá kontinentálních podnebných vlivů. Největší vliv na podnebí v Hanácku však má nadmořská výška a reliéf. Typické jsou hojné srážky a přechody frontálních systémů – ročně jich v průměru přes území projde 140. Nejvíce srážek spadne v červnu nebo červenci, nejméně v lednu nebo únoru. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 5,5 °C až 9 °C. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším červenec. V dlouhodobém průměru je dělí 20 °C. Tropických dnů je zaznamenáváno průměrně 12 ročně, tropické noci jsou velmi vzácné. Arktické dny bývají 1–2 ročně.

Panorama města Olomouc

Kultura

Olomoucký hrad

Kultura Svobodného státu Hanácko je jazykem, tradicemi, kuchyní, svátky a náboženstvím podobná té české. Nejvíce používaný jazyk na území je čeština, zároveň i slovenština, jako druhý úřední jazyk. Velká většina svátků jsou převzaty z české kultury, jedná se o svátky, které mají význačnou spojitost s Hanáckem a jeho historií.

Architektura

Nejstarší zachovanou budovou na území Hanácka je olomoucký hrad a první známky o vzniku datují do počátku 11. století, avšak dějiny osidlování oblasti Olomouce sahají mnohem hlouběji. Jedná se o nejvýznamnější hradní komplex na území Svobodného státu Hanácko. Nachází se Václavském pahorku v historickém centru Olomouce. Vyrostl postupnými přestavbami z původního velkomoravského hradiště a dlouho sloužil jako sídlo olomouckých údělných knížat a olomouckých biskupů. Renesance pronikla do Hanácka koncem 15. století, kdy se gotika začala mísit s renesančními prvky. Nejvýznamnějšími architektonickými slohy byly baroko a secese a hlavní představitel je Václav Render, který se zasloužil o postavení jedné z nejvýznamnějších památek, Sloupu Nejsvětější Trojice.

Kuchyně

kuchyně se vyznačuje důrazem na masité pokrmy s vepřovým, hovězím a kuřecím masem. Podává se husa, kachna, králík a zvěřina. Ryby jsou méně obvyklé, s občasnou výjimkou čerstvého pstruha a kapra, který se podává o Vánocích. K dispozici jsou také různé místní klobásy, buřty, paštiky, uzeniny a uzená masa. Hanácké dezerty zahrnují různé šlehačkové, čokoládové a ovocné moučníky a dorty, palačinky, smetanové dezerty a tvarohové, makové a další druhy tradičních dortů, jako jsou buchty, koláče a štrúdl. Velmi oblíbená je minerální voda a sycené vody nebo Pivo.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31. prosinec – 1. leden Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři králové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. leden Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1.květen Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
5.červenec Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6.červenec Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
27.srpen Den vzniku Svobodného státu Hanácko Vyhlášení Svobodného státu Hanácko jako součást Krležské federativní republiky v roce 2022.
28.září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
5. prosinec Den vzniku Krležské federativní republiky Sloučení Krležské lidové federace a Vidlákovy republiky v roce 2021.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Související články

Reference