Elevatie

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Městský stát Elevatie
Oficiální vlajka
Oficální vlajka
Oficiální znak
Oficiální znak
Nová Elevatie
čeština, angličtina, skví
100 % dospělé populace se označuje jako bez víry (dle sčítání ze začátku roku 2022)
elevatijec
Vláda
diarchistická konstituční monarchie
• Lady (urozená paní)
Lady Lucie
• Lord (urozený pán)
Lord Daniel
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
5. listopadu 2021
• Nárokované
0,072 km²
• Kontrolované
0,072 km²
• Držitelů občanství
3
v procesu měnové reformy
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
https://elevatia.eu/cz
Předcházející
Česká republika

Elevatie, celým názvem Městský stát Elevatie, obecně známý jen jako "Elevatie" je mikronárod ve Střední Evropě, který sestává především ze stejnojmenného města Nové Elevatie. Svým sousedním státem, Českou republikou, je nezvykle obklopen nejen ze všech čtyř stran, ale také shora a zdola. K území Městského státu Elevatie patří také jedna exkláva, rovněž umístěná vně České republiky.

Městský stát Elevatie je diarchystická konstituční monarchie. Má dva spoluvládce, v současnosti jimi jsou Lady Lucie a Lord Daniel, kteří zároveň vládnou městu Nová Elevatie od jeho objevení a znovuosídlení v roce 2021.

Vzhledem k tomu, že jde stále o velmi mladý mikronárod nacházející se ve stádiu administrativních změn, tak Městský stát Elevatie v současnosti neudržuje žádné oficiální zahraniční vztahy.

Historie

Fotografie originálu ústavy, která byla podepsána 5. listopadu 2021 při oficiálním založení Městského státu Elevatie.

Elevatie zatím nepíše příliš dlouhou historii. Ještě před osídlením Nové Elevatie došlo ke krátkému ovládnutí předcházejícího území Elevatie. Lady Lucie a Lord Daniel se tehdy vydali osídlit území divoké středočeské krajiny, kterou nazývali Annunte. Zde svedli bitvu s tyranskou královnou Vincúrovou, v místních pověstech přezdívanou rovněž Ježibaba, kterou následně svrhli. Tento čin vešel do dějin jako osvobození Elevatie, neboť po něm následovalo v zaostalé oblasti založení prvního skutečného města Elevatie. Od té doby započala chudá krajina novou kapitolu své existence s velkými investicemi do problematické infrastruktury a se zásadními změnami v administrativě.

Brzy však začalo být zřejmé, že navzdory všemu rozvoji oblast Annunte nebude schopna zajistit dostatečnou podporu pro jejich vizi hrdého a nezávislého národa, po kterém tak toužili. A tak když se nečekaně naskytla příležitost k přesídlení do dávné domoviny Lady Lucie, tak opustili nepříznivou divočinu ve prospěch mnohem rozvinutějšího kraje skýtajícímu větší možnosti do boudoucna. Zde bylo založeno nové město, Nová Elevatie, pojmenovaná na počest původní osady. Brzy na to došlo ke vzniku Městského státu Elevatie při vyhlášení nezávislosti 5. listopadu 2021.

Vláda

Městský stát Elevatie je diarchystickou konstituční monarchií. To znamená, že má dva společné vládce (ti tak tvoří diarchii nebo-li diumvirát) se šlechtickým postavením, kteří jsou ale vázáni ústavou. Vládci jsou titulování jako Lady a Lord, v závislosti na pohlaví, a soustřeďují veškerou výkonnou, právní a soudní moc. Diarchie nicméně není podmínkou vlády, neboť ústava údává, že kdokoliv s titulem Lady nebo Lord má nárok účastnit se vlády. To znamená, že v danou chvíli může být dle situace méně i více vládců najednou. Tyto tituly jsou pak předávány v rodinné linii. V případě, že neexistuje žádný přímý následník může být monarcha zvolen Elevatijskymi občany. Tituly Lady a Lord jsou doživotní, s výjimkou dobrovolné abdikace. Lady a Lord také mohou podle uvážení delegovat svou moc na ostatní občany.

Navzdory tomu, že jde o monarchii, tak je Elevatie postavena na principech značných osobních svobod a práv, které občanům garantuje ústava.

Současní vládci jsou Lady Lucie a Lord Daniel, zakladatelé městského státu.

Nová Elevatie

Nová Elevatie je hlavním městem Městského státu Elevatie a rovněž i jejím jediným stále osídleným městem. Díky tomu je centrem vlády a celkových administrativních, ubytovacích i komerčních prostor.

Město se nachází uvnitř území České republiky a zároveň je nad svou přirozenou nadmořskou výškou, díky faktu, že je ve skutečnosti umístěné ve vzduchu. Tak dochází k tomu, že je ohraničenou Českou republikou nejen ze všech stran, ale rovněž zeshora i zdola, je tedy kompletně obklopené svým větším sousedem. Nová Elevatie má v současnosti populaci tří občanů.

Nynější podoba města se utvořila v pozdní části roku 2021. Sice se v oblasti nacházela dřívější infrastruktura, ta však neprojevovala žádné předchozí nároky na případnou samostatnost. Nejbližší zmínky mluví o tom, že první osadníci obydleli oblast ve druhé polovině 20. století, přesněji v sedmdesátých letech, v době, kdy celá okolní krajina prožívala rozvojový a populační rozkvět. Původní osada byla vedena předky Lady Lucie, kdy představovala skromnou leč živoucí oblast se zdravou populací. Nikdy se však nepokoušela o žádné oficiální uznání své existence z vnějšku. A jak čas plynul, tak docházelo k pozvolnému úbytku místní populace i významu, až se nakonec dostala na pokraj opuštění. Tehdy vyslyšeli současní vládci, Lady Lucie a Lord Daniel, volání kraje po novém životě. Jejich staré osídlení, původní Elevatie, živořilo díky nedostatku zdrojů a prostoru pro zdržení své populace, a tak bylo učiněno nelehké rozhodnutí k migraci do nové oblasti. Zde položili základy městu, z něhož nakonec vzešla Nová Elevatie.

Virtuální podoba Nové Elevatie

Od června 2022 existuje Nová Elevatie také ve své větší a idealizované virtuální formě, která je však propojena s fyzickým prostorem. Virtální verze města slouží k lepší reprezentaci a poskytuje také bezpečnost tomu skutečnému.[1]

Administrace

Jakožto jediné město Městského státu Elevatie je Nová Elevatie sídlem všech hlavních správních a vládnoucích orgánů.

Nová Elevatie je rozdělena na 6 administrativních čtvrtí - obchodní, zemědělskou, skladištní, průmyslovou a na dvě rezidenční. Díky své malé rozloze je většina čtvrtí propojená jedinou průjezdnou silnicí, a jen zemědělská oblast zůstává stranou hlavní infrastruktury. As The City-State of Elevatia's only city New Elevatia is the seat of all its central authorities and administrative capabilities.

Populace

Podle sčítání ze začátku roku 2022 má Nová Elevatie v současnosti populaci tří občanů. Mezi roky 2021 a 2022 došlo k nárůstu populace o celých 50%. Po tomto současném skokovém období růstu se však očekává, že se obyvatelstvo pro nejbližší budoucnost stabilizuje. Stále je zde však prostor pro další případný přírůstek obyvatelstva.

Kultura

Za hlavní srdce kultury v Městském státu Elevatie se obvykle považuje obchodní čtvrť, neboť ta obsahuje jediné místní kulturní centrum a kino. Nová Elevatie také hostí množství uměleckých děl od místních i zahraničních autorů, která jsou veřejně vystavena v ulicích. Dobrým příkladem jsou malované fresky na zdech v rezidenční čtvrti Šárka zobrazující divokou přírodu a zvěř.

Jazyky

V městském státu Elevatie se užívají tři oficiální úřední jazyky. Jsou to čeština, angličtina a skví.

Čeština je rodným jazykem a hlavní řečí většiny elevatijské populace, ačkoliv jde o jazyk s původem v sousední České republice. Patří mezi slovanské jazyky psané latinkou.

Naproti tomu angličtina není rodným jazykem současné elevatisjké populace. Nicméně díky svému mezinárodnímu významu je oběcně uznávanou a užívanou formou komunikace, především vůči vnějšímu světu. Angličtina je západogermánským jazykem psaným latinkou.

Skví je jazykem pocházejícím přímo z Elevatie. Je psaný latinkou. Jeho neobvyklá struktura pracuje jen s omezeným počtem slov – především skví, po, pů, mí, tůt, dela, frůt , mannah (vyslovováno jako ma-náh) a snejp. Občas se užívá i dalších slov, jak je možné ostatně vidět v samotné ústavě, je to ovšem vzácné. Mnoho z těchto slov má kořeny v jiných jazycích. Ovšem skví nespoléhá v komunikaci jen na tato samotná slova, nýbrž bere v potaz také kontext jejich užití a citové zabarvení v mluvě. To se projevuje jako zdánlivě náhodné variace těchto základních slov, které se mohou nezúčastněným posluchačům zdát matoucí. Elevatijec se na vás může podívat a říct: “Skví frůůt dela mííí,” a význam jeho věty se bude lišit v závislosti na okolnostech a jeho vztahu k vám. Nejlepším příkladem užití řeči v praxi je elevatijská ústava.

Odkazy

Externí odkazy