Občanský zákoník (Morava)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zákon o právu občanském (občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Moravskou národní radou a vyhlášen ve Zbirce zákonu MR pod číslem 50/2017 Sb. Tento zákon rekodifikoval moravské občanské právo. Účinnosti nabude 15. prosince 2017.


Obsah

 1. Obecná část
  1. Základní ustanovení
  2. Účastníci občanskoprávních vztahů
   1. Občané (fyzické osoby)
    1. Způsobilost k právům a povinnostem
    2. Prohlášení za mrtvého
    3. Způsobilost k právním úkonům
    4. Zbavení svéprávnosti
    5. Příbuzenství, švagrovství a osoby blízké
    6. Poskytování věcných plnění a výkonů občany
   2. Právnické osoby
    1. Obecná ustanovení
    2. Podnikový rejstřík
    3. Dobrovolné organizace
    4. Státní podniky
    5. Státní hospodářské organizace
    6. Rozpočtové a jiné státní organizace
    7. Družstevní organizace
   3. Ochrana jména
  3. Zastoupení a plná moc
   1. Základní ustanovení
   2. Zákonné zastoupení
   3. Plná moc
   4. Prokura
   5. Zmocnění při provozu podniku
  4. Věci práva
  5. Právní úkony
   1. Všeobecná ustanovení
   2. Neplatnost právních úkonů
   3. Odporovatelnost právních úkonů
   4. Podmínka
  6. Počítání času
  7. Promlčení
 2. Věcná práva
  1. Vlastnické právo
   1. Vlastnictví
    1. Obsah vlastnického práva
    2. Nabytí vlastnictví
    3. Pozbytí vlastnictví
   2. Spoluvlastnictví
   3. Držba
    1. Pojem a obsah
    2. Držba oprávněná
    3. Držba neoprávněná
    4. Ochrana držby a vlastnictví
  2. Vlastnictví ke stavbě a právo stavby
  3. Věcná břemena
  4. Zástavní právo a zadržovací právo
   1. Právo zástavní a podzástavní
   2. Právo zadržovací
 3. Závazkové vztahy
  1. Obecná ustanovení
   1. Vznik závazkového vztahu
   2. Vznik a obsah smluv
   3. Účastníci závazkových vztahů
   4. Závazky ve prospěch a k tíži třetího
   5. Změny v účastnících závazkových poměrů
   6. Zajištění závazku
    1. Smluvní pokuta
    2. Ručení
    3. Uznání závazku
    4. Zajištění závazků převodem práva
    5. Jistota
   7. Zánik závazků splněním
    1. Způsob plnění
    2. Místo plnění
    3. Doba plnění
   8. Nesplnění závazků a jeho následky
    1. Prodlení dlužníka
    2. Prodlení věřitele
    3. Odstoupení od smlouvy
    4. Dodatečná nemožnost plnění
    5. Náhrada škody z porušení povinností ze závazkového vztahu
   9. Jiné způsoby zániku závazků
    1. Dohoda stran
    2. Zaplacení odstupného
    3. Započtení
    4. Uložení do úřední úschovy
    5. Splynutí
    6. Uplynutí doby
    7. Smrt
    8. Zmaření účelu smlouvy
  2. Zvláštní ustanovení o některých závazkových vztazích
   1. Koupě a prodej
    1. Základní ustanovení
    2. Povinnosti prodávajícího
    3. Povinnosti kupujícího
    4. Společná ustanovení o povinnostech prodávajícího a kupujícího
    5. Právo zpětné koupě
    6. Právo zpětného prodeje
    7. Koupě na zkoušku
    8. Výhrada výhodnějšího prodeje
    9. Výhrada výhodnější koupě
    10. Právo předkupní
    11. Ujednání o zákazu dalšího vývozu
    12. Ujednání o omezení prodeje
    13. Zvláštní ujednání o ceně
    14. Smlouva o výhradním prodeji
    15. Smlouva o výhradním odběru
    16. Smlouva o přednostním odběru
    17. Smlouva o přednostním prodeji
   2. Vázaný obchod
   3. Výměna
   4. Půjčka
   5. Výpůjčka
   6. Nájem
   7. Úschova
   8. Skladování
   9. Svěření věci třetí osobě
   10. Dílo
   11. Příkaz
   12. Komise
   13. Kontrolní činnost
   14. Doprava
    1. Zasílatelská smlouva
    2. Smlouva o přepravě věcí
    3. Smlouva o nájmu lodi a o provozu lodi
    4. Osobní přeprava
   15. Pojištění
   16. Zprostředkovatelské služby
    1. Smlouva o zprostředkování
    2. Smlouva o obchodním zastoupení
   17. Sdružení
   18. Bankovní obchody
    1. Vklady
    2. Akreditivy
    3. Bankovní inkaso a bankovní dokumentární inkaso
    4. Bankovní záruka
    5. Cestovní šek
    6. Smlouva o uložení cenných papírů a jiných hodnot
   19. Slib odškodnění
   20. Veřejná soutěž a veřejný příslib
    1. Veřejná soutěž
    2. Veřejný příslib
   21. Jednatelství bez příkazu
   22. Bezdůvodné obohacení
   23. Upotřebení věci pro jiného
   24. Povinnost k náhradě škody
 4. Dědické právo
  1. Nabývání dědictví
  2. Dědění ze zákona
  3. Dědění ze závěti
  4. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
  5. Ochrana oprávněného dědice
 5. Ustanovení přechodná a závěrečná