Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Unie mikronárodů střední Evropy

Znak UMSE
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších
českých mikronárodů
Zkratka UMSE
Předchůdce Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska
Vznik 23. březen 2014
Členové 12 členských států
9 pozorovatelských států
Úřední jazyk čeština, angličtina
Tajemník UMSE Jan Šťastný
Hlavní orgán Rada UMSE
Oficiální web http://umce.eu

Unie mikronárodů střední Evropy, oficiální zkratka UMSE, je název organizace mikronárodů nacházejících se z většiny na území střední Evropy. Organizace slouží především k demokratickému řešení možných sporů mezi mikronárody, poskytování služeb mikronárodům a jako diskusní platforma a sdružení mikronacionalistů v geografické oblasti střední Evropy. V roce 2018 se začala organizace pomalu orientovat na spolupráci na projektech a poskytování informačních systémů, zahrnující například Konzoli a IVS STEMMA nebo MEUC Aurum, ačkoliv některé z projektů byly během 2020 a 2021 přerušeny. UMSE vznikla 23. března 2014 Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, a nahradila tak krátce existující Unii mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. V současnosti je UMSE založeno na Smlouvě o fungování UMSE. K červnu 2022 má UMSE 12 členských a 9 pozorovatelských států, posledními státy, které se připojily do struktur organizace, byly Kybistán a Gamacko.

Historie

Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

Logo Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

3. ledna 2014 podepsali Vznešená republika Lurkská a Stát Morava smlouvu o lurksko-moravském přátelství. Den nato, 4. ledna, rozšířily oba státy své vztahy další, tentokrát multilaterální smlouvou, která posloužila jako základ pro Unii mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska (také nazývána Unie mikronárodů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku nebo zkratkou UMČMSS). Přizvána byla i Karamiálská republika, která však ke smlouvě přistoupila až po dalších jednáních 11. ledna. UMČMSS neměla dlouhého trvání, a byla mezi březnem a červencem přeměněna na Unii mikronárodů střední Evropy.

První UMSE

Smlouva zakládající UMSE

23. března 2014 podepsali Lurk, Morava a Karamiál Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, která značila vznik Unie mikronárodů střední Evropy jako mezinárodní organizace. UMSE mělo zprvu formát podobný OSN, kde existovala Rada bezpečnosti s trvalými a volenými členy, a přestože neměla formálního představitele, Bratslav Šťasten ve většině případů organizaci zastupoval navenek. Během června se do UMSE připojily mimo jiné Avangar nebo Meknijské mékství. Stát Morava z organizace vystoupil vznikem Svazu sovětských socialistických republik, který pak na odkazu UMČMSS zformoval Pakt socialistických mikronárodů jako alternativu, která měla UMSE v budoucnu nahradit. Napětí mezi UMSE a SSSR později vyvrcholilo v rámci Propagandistické války mezi SSSR a Aliancí tří zemí. Během září 2014 vznikly i první projekty UMSE, UMSE Bank, měna Corona a stejnojmenný online platební systém.

Druhé UMSE

Vlajka Coronské konfederace

22. září 2014 byla přijata Smlouva o založení UMSE, která zavedla funkci tajemníka, kterým byl zvolen Praeniy Naemal Seok, schůze a další interní procesy. Smlouva se skládala z mandatorních částí, například článku, podle kterého členské státy musí uvnitř organisace vystupovat, jako kdyby uznávali suverenitu všech ostatních členských států, aby nebylo například možné zpochybnit právo na hlasování členského státu či členství samotné, a dobrovolných, zahrnujících například vstup do měnové unie Corona a společnou obrannou politiku. Některé tyto prvky byly zachovány dodnes, ale ve formě přidružených organisací UMSE. V březnu 2015 bylo zrušeno členství neaktivních mikronárodů, členství v organizaci v tu dobu tak mělo pouze Meknijsko a Lurk. Vznik Coronské konfederace tak UMSE de facto nahradil, organizace však subjektem mezinárodniho práva zůstala i během existence Coronska, a diskuzní platforma UMSE také zůstala i v tomto období aktivní.

Třetí UMSE

Historická vlajka UMSE s nissiiským znakem ae, ze kterého se vyvinulo současné logo

V říjnu roku 2017 docházelo k vzniku množství nových mikronárodů na území Česka. Z iniciativy Moravy se začalo jednat o změně formátu Společnosti mikronárodů a přizvání bývalých členských států UMSE do tohoto projektu. Morava chtěla prosadit formát zapsaného spolku v České republice (tato idea byla později nazývána moravským systémem), Meknijsko, ke kterému se později připojila i Radoslávie, odtud meknijsko-radoslávský systém, začalo naopak prosazovat model podobný fungování starého UMSE, bez právní osobnosti v ČR s přidruženými organisacemi. Morava po několika neshodách s nastávajícími členy UMSE jednání opustila. UMSE však bylo obnoveno 7. listopadu 2017. Revidovanou smlouvu o založení UMSE podepsali Meknijsko, Lurk, Radoslávie, Bobánie, Reichenberg a Okčerpatsko. Reichenberg se ale již v prosinci stal prvním státem, který z UMSE dobrovolně vystoupil. Během první poloviny 2018 se členy staly například Fyrinie nebo Stát Gymnázium, a bylo zavedeno pozorovatelské členství. Republika Horního Švarc Morgen Lorgen langu se stala prvním mikronárodem mimo Českou republiku, který získal členství v UMSE. Aktivita během 2018 však opět klesla, což vedlo ke vzniku Organizace spojených mikronárodů.

UMSE opět začalo nabývat na aktivitě během 2019, kdy se připojilo několik mikronárodů včetně Vidlákovy republiky a Klitzibürgu. Zároveň vzniklo několikero nových projektů UMSE. V únoru byl tajemníkem zvolen Tomáš Falešník. Organizace rozrostla až na 19 členských nebo pozorovatelských států, nejvíce od vzniku organizace. Falešník prosazoval rozšíření meknijsko-radoslávského systému, občas zvané meknijsko-gymnaziální systém, který by umožnil co největší nezávislost přidružených organizací, s Radou UMSE jako čistě administrativním tělesem pro správu těchto organizací. Tato snaha nakonec vyústila 24. dubna 2021 ve Smlouvu o fungování UMSE, která mimoto například reformovala pozorovatelský status. Navzdory zvyku počítat fáze UMSE podle platných smluv, pro svou kontinuitu s třetím UMSE se termín "čtvrté UMSE" nepoužívá. Existovaly také snahy sloučit OSM s UMSE a symbolicky tak ukončit rivalitu mezi oběma organizacemi nebo přijmout Konkord jako přidruženou organizaci, v obou případech ovšem z návrhů sešlo. V únoru 2022 se tajemníkem stal Daniel Majer, v červnu však z osobních důvodů rezignoval a tajemníkem se opět stal Tomáš Falešník. Ten jmenoval Jana Šťastného místotajemníkem a následně odstoupil. Za Šťastného mandátu se organizace dále rozrostla, reiská žádost o vojenskou intervenci během reiské občanské války otevřela debaty o utvoření vojenské podorganizace v rámci UMSE a diskutovat se začalo i o vypracování několika mezinárodních smluv jako základ mikronacionálního mezinárodního práva.

Instituce

Jedinou správní instutucí UMSE je Rada UMSE, skládající se z delegátů vyslaných členskými státy. Každý stát má povinnost vyslat přesně jednoho delegáta do Rady. Schůze Rady probíhají neveřejně, pro přijímání směrnic musí pro přijetí hlasovat nadpoloviční většina přítomných delegátů. V čele Rady stojí tajemník, volený vždy na jeden rok. Tajemník svolává schůze Rady a obstarává chod organizace. V případě, že tajemník nemůže vykonávat své pravomoce, zastupuje ho místotajemník, je-li jmenován. Na dodržování Smlouvy o fungování UMSE dohlíží soudce, jmenovaný Radou na tajemníkův návrh.

Přidružené organizace

UMSE v současnosti zahrnuje čtyři přidružené organizace. Přidružené organizace mají být ustanoveny mezinárodní smlouvou, jejíž podpis a tudíž členství v dané přidružené organizaci je dobrovolné. Mezinárodní smlouvy, ustanovující přidružené organizace, jsou přijímány Radou UMSE, a jejich úpravy vyžadují dvoutřetinovou většinu těch členů Rady, které jsou signatářem dané smlouvy. V období, kdy není přijatá mezinárodní smlouva ustanovující přidruženou organizaci, zastupuje ji odpovídající pasáž revidované verze Smlouvy o založení UMSE. V čele přidružených organizací stojí tajemník, a to i tehdy, pokud stát, z nějž pochází, není signatářem, smí ale vedením pověřit jiného jedince, uzná-li to za vhodné.

Název Oblast působnosti Pověřen vedením Založena Smlouva
CSO Centrální standardizační organizace standardizace Praeniy Naemal Seok, Meknijsko-Lurk 2017 revize Smlouvy o založení UMSE
MPTA Mikronacionální poštovní a telekomunikační asociace pošta, telekomunikace Praeniy Naemal Seok, Meknijsko-Lurk 2017 revize Smlouvy o založení UMSE
UKAMSE Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy kartografie Jan Šťastný 2019 revize Smlouvy o založení UMSE
VHSEM Vzdělávací a historiografická asociace středoevropských mikronárodů vzdělávání, historiografie Jan Šťastný, Krležsko 2019 revize Smlouvy o založení UMSE

Během roku 2020 došlo ke zrušení několika přidružených organizací, Unie volného pohybu, Unie volného obchodu a Organizace lidských práv. Monetární a ekonomická unie Corony byla v témže období převedena pod Ministerstvo financí Mēkkxu, dokud nedojde k obnově Corony a ekonomického systému, a Středoevropská astronomická asociace mikronárodů byla převedena pod Konfederaci Aenie.

Členské státy

Podrobnější informace najdete na stránkách Členský stát UMSE a Pozorovatelský stát UMSE

Unie mikronárodů střední Evropy se skládá z 12 členských a 5 pozorovatelských států. Členské státy jsou signatáři Smlouvy o fungování UMSE a podílí se v rámci Rady na správě Unie. Pozorovatelské státy nemají členství v Radě, mohou se ale s jejím svolením účastnit projektů UMSE. Zažádá-li nějaký stát o členství v Unii, Rada UMSE nejprve hlasuje o jeho přijetí jako pozorovatelského státu. Jiný členský stát pak smí nominovat pozorovatelský stát k povýšení na členský stát, za předpokladu, že nominovaný stát se stal signatářem Smlouvy o fungování. Členství v UMSE lze ukončit výstupem z organizace nebo vyloučením Radou.

Mikronárod Datum členství Reprezentant
Členské mikronárody
Meknijsko-LurkKMV3.svg Meknijsko-Lurk 13. srpen 2014 Naemal Namul-den
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie 7. listopad 2017 Albert Flinkmann
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium 20. leden 2018 Tomáš Falešník
MercieVlajka Mercie.svg Mercie 11. listopad 2018 Karl Friedrich
KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg 1. leden 2020 Mikuláš I.
Flag of GSMLL.jpg Horní Švarc Morgen-Lorgen land 12. březen 2020 Adrian Wojtasz
MajerovskoFlag majer.png Majerovsko 3. únor 2021 Daniel Majer
LužnaVlajka Lužny.svg Lužna 20. únor 2021 Daniel Jindřich Wolfskopf I.
KrležskoKrležsko.png Krležsko 19. září 2021 Jan Šťastný
MenderskoVlajka KM.png Mendersko 11. prosinec 2021 Eric Šmidor
FirburkVlajka Firburku.svg Firburk 26. březen 2022 Stefan Kutnix I.
VyrlejskoVlajka Vyrlejského knížectví.png Vyrlejsko 25. září 2022 János Peter Szesekoven
ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko 13. listopad 2022 David Reiský
Pozorovatelské mikronárody
Flag of Pavlov SVG.svg Pavlov[en] 4. říjen 2020 Helena Kirsanova
ČernavaVlajka-cernavy-2021.png Černava 5. březen 2021 Patricie Černavská
Hilbert dimension V2.png Hilbertova Dimenzia 24. duben 2021 Jaroslav P
Flag of Randulia v2.png Randulie[en] 25. červen 2022 Samuel Carsky
Vectorova republikaNovávlajkavectorova.png Vectorova republika 2. červenec 2022 Boris Bartusek
KybistánVlajka KNR.svg Kybistán 16. prosinec 2022 Jiří Stuna
Flag of Gamack.jpg Gamacko[en] Juraj Tatársky

Členství v organisacích UMSE

Úspěchy UMSE

Za hlavní úspěch UMSE se dá považovat rozvíjení spolupráce mezi mikronárody. Úspěchy UMSE se dají najít i na diplomatické rovině, např. Ultimátum předané vládě Čech v únoru 2018, navazování diplomatických vztahů mezi jednotlivými členskými státy a urovnávání územních sporů. Dále také spolupráce na různých projektech, které by byly pro osamocený mikronárod nevýhodné.

Mezi tyto úspěchy patří bezesporu mezinárodní měna Corona a k ní přidružený monetární informační systém Aurum, který nabízí online transakce a také profily pro banky. Tzn. každý členský stát může mít mnoho vlastních bank, systém Aurum se dokáže přizpůsobit dané bance.

Mezi další úspěch patří projekt STEMMA, navazující na bývalý Coronet a STEMMA v Coronské konfederaci. Název STEMMA dříve nesly občanské průkazy Coronské konfederace, které zároveň fungovaly jako kreditní karty. Název stemma pochází z řeckého překladu slova Corona. Nyní zahrnuje velké množství IT řešení UMSE, nejznámější jest IS STEMMA (informační systém pro správu) a IVS STEMMA (volební systém). Společnost Oneul Vespotok, tvořící STEMMA společně s Lurkským Aerosoft, plánuje další produkty ze série STEMMA v budoucnu.

Dalším úspěchem UMSE je telekomunikační síť MPTA. Tato síť je silně provázaná s IS STEMMA a standardizační organizací CSO. Nabízí telefonní spojení s použitím technologie VOIP. Tato síť plně respektuje národní číslovací plány a předvolby států UMSE. První úspěšný testovací mezinárodní hovor byl uskutečněn 5.5.2018 mezi Moravou a Meknijskem.

Nejnovější úspěch je spuštění DNS serveru, který poskytuje TLD členských států UMSE.

Externí odkazy