Střední ekonomická škola Československa

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Střední ekonomická škola Československa (SEŠ ČS) byla jedinou ekonomickou školou v Československé socialistické federaci.

Obory

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum představuje nový studijní obor připravující žáky pro studium ekonomických, popř. právních směrů v postsekundárních formách vzdělání, zvláště na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kompetencemi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia a ekonomických disciplín. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. Vzdělávací obor ekonomické lyceum je v souladu s doporučeními zahraničních expertů na rozšíření nabídky všeobecného vzdělání na středních školách v ČSSF a je v souladu s nastoupenou koncepcí FMŠV. Z tohoto hlediska se jedná o nový studijní obor, který byl po úspěšných výsledcích experimentálního ověřování schválen FMŠV.

Obchodní škola

Obchodní škola je koncipován jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Škola své absolventy připravuje tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi. Absolvent obchodní školy získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o vzdělávání na vysoké škole a vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

Vyučované předměty

Ekonomické lyceum

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Psychologie
 • Zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Společenská kultura
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Cvičná kancelář
 • Účetnictví
 • Právo

Výběrové předměty: Společenskovědní seminář / Seminář z matematiky

Obchodní škola

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Hospodářský zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Právo
 • Ekonomické cvičení
 • Cvičná kancelář
 • Statistika
 • Příprava a řízení projektů

Výběrové předměty: Společenskovědní seminář / Seminář z matematiky

Třídy

V prvním pololetí školního roku 2015/2016 nebyla otevřena žádná třída pro nedostatek zájemců.