Politický systém Moravy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Moravská republika je demokratická parlamentní republika a spolkový stát (federace) složená z 16 kantonů.

Zákonodárné orgány a instituty

Spolkové shromáždění

Spolkové shromáždění je nejvyšším zastupitelským orgánem Moravské republiky a jejím jediným zákonodárným orgánem. Skládá se ze Sněmovny lidu a Rady kantonů.

Poslanci Spolkového shromáždění

Skládá se ze 101 poslanců (85 poslanců Sněmovny lidu a 16 poslanců Rady kantonů) volených na období 4 let. Slib poslance SSMR zní: "Slêbôjô na svó čest a svědomi, že bôdô věren Moravské repôblêce. Bôdô dbát vule a zájmu lêdô, řiďit se ustavó a ostatňimi zákonê Moravské repôblêkê a pracovat k tomô, abê bêlê ôváděnê v život." Poslanec se může své funkce vzdát.

Pravomoc Spolkového shromáždění

Spolkového shromáždění má zejména právo:

 • usnášet se na ústavě, ústavních a jiných zákonech spolkového státu
 • volit prezidenta Moravské republiky
 • rozhodovat o vyhlášení referenda
 • zřizovat zákonem spolkové orgány státní správy
 • jednat o programovém prohlášení spolkové vlády a o důvěře vládě
 • schvalovat státní rozpočet spolkového státu a státní závěrečný účet spolkového státu
 • jednat a usnášet se o základních otázkách vnitřní a zahraniční politiky
 • volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další soudce Nejvyššího soudu
 • usnášet se v případě napadení na vypovězení války

Jednání Spolkového shromáždění

Spolkové shromáždění zasedá nejméně dvakrát do roka. K jejímu zasedání ji svolává prezident Moravské republiky, který také zasedání prohlašuje za skončené. Jednotlivé schůze svolává předseda příslušné komory. Schůze jsou zpravidla veřejné.

Komora Spolkového shromáždění je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina poslanců. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných poslanců. K přijetí ústavního zákona, k volbě a odvolání prezidenta republiky a vypovězení války jinému státu je třeba třípětinové většiny všech poslanců, v Radě kantonů se přijímají zákony, na které se vztahuje zákaz majorizace, jednohlasně.

Předseda Spolkového shromáždění

Předseda Spolkového shromáždění řídí a organizuje činnost Spolkového shromáždění. Kromě toho podepisuje ústavu, ústavní a jiné zákony a vyhlašuje volby do Spolkového shromáždění a všeobecné volby do národních výborů.

Lidové hlasování

Lidovým hlasováním mohou občané Moravské republiky rozhodovat o vstupu do státního svazku s jinými státy nebo o vystoupení z tohoto svazku. Kromě toho mohou hlasovat i o jiných důležitých otázkách veřejného zájmu. Předmětem lidového hlasování nemohou být základní práva a svobody, daně, odvody a státní rozpočet.

Lidové hlasování vyhlašuje prezident republiky, pokud o to požádá alespoň 350 tisíc občanů, nebo pokud se na tom usnese MNR. Lidové hlasování se koná do 90 dnů od jeho vyhlášení prezidentem republiky.

Výsledky hlasování jsou platné, pokud se ho zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů a pokud bylo přijato nadpoloviční většinou hlasujících. V případě schválení se předmět hlasování vyhlásí obdobným způsobem jako zákon. Výsledek lidového hlasování může MNR změnit po třech letech od konání hlasování, a to ústavním zákonem.

Výkonné orgány

Prezident Moravské republiky

V čele Moravské republiky stojí prezident, kterého volí a odvolává Moravská národní rada na období pěti let. K volbě a odvolání prezidenta Moravské republiky je třeba souhlasu třípětinové většiny MNR.

Mezi pravomoci prezidenta republiky patří především:

 • zastupovat Moravskou republiku navenek a sjednávat mezinárodní smlouvy
 • přijímat a pověřovat velvyslance
 • svolávat zasedání MNR a prohlašovat zasedání za skončené
 • podepisovat zákony
 • jmenovat a odvolávat členy vlády MR a také ostatní státní funkcionáře v případech stanovených zákonem
 • uděluje ceny a čestné tituly a propůjčuje vyznamenání
 • udělovat amnestii
 • být vrchním velitelem ozbrojených sil
 • vyhlašovat válečný stav a na základě usnesení MNR vypovídat válku
 • vyhlašovat výjimečný stav
 • vyhlašovat všelidové hlasování
 • podávat MNR zprávu o stavu Moravské republiky

Prezidentem Moravské republiky může být zvolen občan, který je volitelný za poslance MNR a dosáhl věku 30 let. Tatáž osoba může být zvolena prezidentem nejvíce dvakrát po sobě. Slib prezidenta republiky zní: „Slêbôjô na svó čest a svědomi věrnost Moravské repôblêce. Své povinnosťi bôdô konat podle vule lêdô a v zájmô lêdô, bôdô dbát blaha repôblêkê a zachovávat ustavô a ostatňi zákonê.

Vláda Moravské republiky

Vláda Moravské republiky je nejvyšším výkonným orgánem státní moci Moravské republiky. Skládá ze z předsedy, místopředsedů a ministrů. Funkce člena vlády je neslučitelná s funkcí poslance a člen vlády nesmí vykonávat jinou placenou funkci, povolání nebo podnikatelskou činnost a nesmí být členem orgánu právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.

Vláda může vydávat nařízení k provádění a v mezích zákonů.

Vláda jako celek rozhoduje:

 • o návrzích zákonů a vládních nařízeních
 • o provádění programového prohlášení vlády
 • o návrzích základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje MR
 • o návrzích státního rozpočtu a státního závěrečného účtu
 • o souhlasu s mezinárodními smlouvami
 • o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky
 • o návrzích zákonů MNR a o tom, zda je předloží k veřejné diskusi
 • o tom, zda požádá o vyslovení důvěry
 • o udělení amnestie ve věcech přestupků
 • o jmenování a odvolávání státních funkcionářů na základě zákona

Národní výbory

Národní výbory jsou orgány státní správy a místní samosprávy v obcích, městech, okresech a krajích. Skládají se z poslanců, zasedání se koná nejméně čtyřikrát ročně. Národní výbory volí svá předsednictva, vytvářejí si své komise, radu a další orgány, které jsou národnímu výboru odpovědny a ním odvolatelné. Rada národního výboru řídí, organizuje a sjednocuje činnost ostatních výkonných orgánů národního výboru.

Do samostatné působnosti národních výborů patří:

 • sestavovat a schvalovat svůj plán hospodářského a sociálního rozvoje pro svůj obvod, svůj rozpočet a zřizovat své fondy
 • hospodařit se svěřeným majetkem
 • zakládat státní podniky, zřizovat a řídit další organizace a zařízení
 • zřizovat a spravovat školská, kulturní, zdravotnická a sociální organizace a zařízení

Soudní orgány

Ústavní soud Moravské republiky

Ústavní soud Moravské republiky je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Rozhoduje o souladu zákonů s Ústavou a ostatními ústavními zákony a o souladu nařízení vlády a vyhlášek s Ústavou, ústavními a jinými zákony. Rozhoduje také kompetenční spory mezi ústředními orgány státní správy.

Ústavní soud může podávat podněty ke zdokonalení zákonodárství MR a může se vyjadřovat k návrhům zákonů, pokud o to požádá vláda, prezident republiky nebo Moravská národní rada.