Národní střední ekonomická škola Gustáva Husáka

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní střední ekonomická škola (plným oficiálním názvem Národní střední ekonomická škola Gustáva Husáka) byla jedinou ekonomickou školou v Československé federaci.

Obory

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum představuje nový studijní obor připravující žáky pro studium ekonomických, popř. právních směrů v postsekundárních formách vzdělání, zvláště na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kompetencemi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia a ekonomických disciplín. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. Vzdělávací obor ekonomické lyceum je v souladu s doporučeními zahraničních expertů na rozšíření nabídky všeobecného vzdělání na středních školách v ČR a je v souladu se vzdělávacími trendy v EU a nastoupenou koncepcí MŠMT. Z tohoto hlediska se jedná o nový studijní obor, který byl po úspěšných výsledcích experimentálního ověřování schválen MŠMT a označen jako vzdělávací obor s evropským rozměrem vzdělání.

Obchodní akademie

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Škola své absolventy připravuje tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi. Absolvent obchodní akademie získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o vzdělávání na vysoké škole a vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

Vyučované předměty

Ekonomické lyceum

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Psychologie
 • Zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Společenská kultura
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Cvičná kancelář
 • Účetnictví
 • Právo

Výběrové předměty: Společenskovědní seminář / Seminář z matematematiky

Obchodní akademie

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Hospodářský zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Právo
 • Ekonomické cvičení
 • Cvičná kancelář
 • Statistika
 • Příprava a řízení projektů

Výběrové předměty: Společenskovědní seminář / Seminář z matematematiky

Přijímací řízení

 • 1. června 2015 vyhlásí ředitel střední školy první kolo přijímacího řízení, stanoví jednotná kritéria pro přijetí ke vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky na dvě školy.
 • Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle své preference
 • Uchazeč může podat obě přihlášky na jednu střední školu v případě, že se hlásí na dva odlišné obory vzdělání. (Např. uchazeč podá dvě přihlášky na NSEŠGH. Na obou přihláškách uvede stejné pořadí oborů vzdělání.  1. Obchodní akademie, 2. Ekonomické lyceum).
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 15. července 2015 e-mailem.
 • Testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí na přihlášce ke studiu. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná testy ve škole uvedené ve druhém pořadí.
 • Termín konání testů: 15. srpna 2015.
 • Pozvánku k testům obdrží uchazeč e-mailem.