Lajnština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lajnština
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Lajnština je slovanský jazyk a národní jazyk Lajnců. Lajnština je rozšířená především v oblasti tzv. Lajny, obzvláště v okolí Ústecka a Děčínska. Lajnština se zapisuje latinkou, někdy azbukou.

Lajnština se obecně nejvíc podobá češtině, východolajnské dialekty se přibližují také slovenštině, někdy až rusínštině nebo ruštině (horňáčtina), jiné např. polštině (krakonoština).

Abeceda a výslovnost

Lajnština se tradičně zapisovala azbukou, nyní se však objevují snahy zavést latinku. Lajnština nemá g, téměř vždy se tedy lajnské Г vyslovuje jako české h. Dále má, podobně jako rusínština nebo ukrajinština, dvě i - і a и.

V současné době se však po vytvoření Lajnského státu přechází na latinku, díky takzvanému Zákonu o lajnštině. Přechod na latinku většina lidí uvítala, neboť Lajnci byli na latinku zvyklí z dob české nadvlády.

Azbuka А Б Ц Д Е Ф Г І Й К Л М Н О Щ Ж Ь З Я Ш Ч Ю П Р С Т В У Х И Є
Latinka A B C D E F H I J K L M N O ŠČ Ž ' Z JA Š Č JU P R S T V U CH y Ě
Výslovnost a b c d e f h i j k l m n o šč ž změkčení z ja š č ju p r s t v u ch y ě

Délka samohlásky se v lajnštině nezapisuje.

Poslední změna v abecedě a v pravopisu proběhla 15. prosince 2015, kdy bylo do lajnské abecedy přidáno písmeno ě (v azbuce є), které má stejnou funkci jako jeho český ekvivalent.

Slovní zásoba

Slovní zásoba je především slovanského původu, oproti češtině má mnohem více výrazů, obzvláště typické pro lajnštinu je obrovské množství zdrobnělin a lidových pojmenování, tedy jedná se o velice pestrý jazyk s velmi širokou slovní zásobou, z nichž zhruba 7/10 je (ignorujeme-li drobné změny ve výslovnosti nebo pravopisu) shodných s nespisovnou češtinou.

Rozdíly oproti češtině

Dlouhá léta byla lajnština považována za dialekt češtiny. Rozdíl mezi lajnštinou a češtinou je srovnatelný přibližně s rozdílemmezi češtinou a slovenštinou.

Čeština (spisovná) Lajnština
é dlouhé i
-ej / -ij
g h

České r se někdy v lajnštině mění na ř. Pokud jde o tvrdé y, lajnština ho používá mnohem méně než čeština. R se v lajnštině vyslovuje ve většině případů důrazněji než v češtině (asi jako mezi r a ř). Dále se pak v lajnštině vyskytují některé změny samohlásek (např. se často mění na ni - Nimecko). Dále pak ojedinělé a nepravidelné změny ve výslovnosti (černý - čornej). Narozdíl od češtiny, lajnština nemá příliš hrubých slov. Většina výrazů, která by v češtině byla považována za urážlivá, jsou v lajnštině pouze hovorová, nikoliv však urážlivá.

Změny

  • Poslední změna v abecedě a v pravopisu proběhla 15. prosince 2015, kdy bylo do lajnské abecedy přidáno písmeno ě (v azbuce є), které má stejnou funkci jako jeho český ekvivalent.
  • Částečný přechod na latinku - latinka používána více než azbuka.

Dialekty

Viz Dialekty lajnštiny.

Lajnština má poměrně malé množství dialektů, dvěma hlavními dialekty jsou Východolajnština a Západolajnština.

Rozdíly mezi jednotlivými nářečími jsou malé a jejich mluvčí si navzájem dobře rozumí.

Východní lajnština

Východní lajnština označuje dialekty lajnštiny, bližší východoslovanským jazykům, nebo polštině. Východní lajnština se vyskytuje především v Krkonoších, v Děčínsku a v Liberecku.

Mezi východní lajnské dialekty se počítají:

  • Krkonošský dialekt (krakonoština)
  • Podhořský dialekt (podhořština)
  • Horní lajnština (horňáčtina)

Západní lajnština

Za západní lajnštinu jsou považovány dialekty bližší češtině, nebo germánským či jiným neslovanským jazykům. Tato nářečí jsou rozšířená především v oblasti Krušných hor, Litoměřicka a Karlovarska.

Mezi západní lajnské dialekty řadíme:

  • Litoměřický dialekt (litačtina)
  • Krušnohorský dialekt (krušnohorština)