Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Mercie-Lurk

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Přechodná autorita na území Vznešené republiky Lurkské a asociovaných zemí
vlajka Lurku
vlajka
znak Lurku
znak
Hymna: Aurora Nova, Nova Victoria
Motto: Aurora Nova, Nova Victoria
Geografie

Mapa Lurku.png Poloha Lurku

Hlavní město: Redwood
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Jazyk: čeština
Státní útvar
Státní zřízení: přechodná autorita
Vznik: 25. června 2011 ()
Správce: Alex White
Měna: Corona (CRN)
Mezinárodní identifikace
Telefonní předvolba: +0452

Vznešená republika lurkská, krátce jen Lurk (lorynsky: ψΔᛘ Σέσ, doslova Soustátí Aeeru) nebo též Aeeru consularis, je stát nacházející se v střední Evropě a severní Antarktidě. Lurk hraničí s Českou republikou a mikronárody Pavlov a Lostisland v Antarktidě.

Hlavní území Lurku se nachází v uvnitř Prahy v České republice a jedná se především o lesy, pole, mokřady a povodí řeky Nek. Hlavní politicko-ekonomická centra se nacházejí v městech Redwood a Ravensburg, která jsou exklávy od hlavního území Lurku. Lurk si též nárokuje část Antarktického poloostrova přes AMU.

Vznešená republika lurkská je konfederální demokratickou republikou s prvky přímé demokracie, založena 25. června 2011. Mnoha změnami vlád a státních zřízení se dostal až k Přechodné autoritě, jejímž správcem byl dlouhodobý president Lurku Alex White. Cílem přechodné autortiy bylo přepsat ústavu Lurku na konzistentnější právní dokument, zbavit se právní platnosti starých zákonů a jejich případné znovupřijetí Národním shromážděním, až bude nutné. Činnost přechodné autority byla ukončena 21. října 2017 znovupřijetím Ústavní listiny.

Lurk je členským státem UMSE a AMU.

Název

První doložené použití názvu Lurk je doložitelné do června 2011 v konverzací budoucích presidentů Lurku, R. Lindena a Alexe Whitea. Bylo odvozeno od nepřesného překladu názvu nejdominantějšího přírodního útvaru, tzv. Lurkských kopců (známé též jako Čihadla), z anglického slovesa lurk (česky: číhat). Později, 25. června, byla založena Lurk Republic (oficiálním jazykem v té době byla pouze angličtina). V názvu státu se jen měnila část popisující formu či složení státu. Název Vznešená republika lurkská byl zaveden v roce 2013, s vydáním Třetí lurkské Ústavy.

Státní symboly

Mezi státní symboly Lurku patří státní vlajka a standarta presidenta, státní znak, národní hymna, národní barvy a národní květina. Tyto symboly byly vytvořeny v roce 2011 zakladately Lurku a neprocházely žádnou významnou změnou, s výjimkou krátké doby využívání jiné hymny a jiné vlajky.

Vlajka

Vlajka Lurku je dvojbarevná trikolóra tří horizontálních pruhů, kde krajní pruhy jsou modré. Oficiálně pruhy nemají přisouzený význam, ale spodní pruh bývá ztotožňován s řekou Nek, vrchní pruh bývá ztotožňován s čístým nebem nebo loajalitou k zakládajícím ideálům. Střední bílý pruh bývá ztotžňován s mraky, nebo s heraldickou stříbrnou tinkturou, reprezentující čistotu a vznešenost. Vlajka byla vytvořena a přijata 26. června 2011.

Státní znak

Státní znak se skládá ze zlaté dvouhlavé korunované orlice (štítonoš), štítu, žezla, jablka, modré stužky a vrchní koruny. Dvouhlavá orlice reprezentuje Slovansko-Rakouskou tradici dvojhlavých orlic. Levá hlava orlice symbolizuje moc vlády a pohled zpět, pravá hlava vyobrazuje moc lidu a pohled do budoucnosti. Žezlo reprezentuje moc světskou a je odkazem do monarchistické historie Lurku, která byla a bude zanechána v historii. Jablko symbolizuje pevný základ Lurkské kultury v křesťanských tradicích. Štít obsahuje obdobu vlajky Lurku, ale střední pruh je tenčí a modrá barva je oproti vlajce tmavší. Štít dosud nemá žádný význam. Stužka obsahuje národní barvu a spojuje orlice vlády a lidu pod jednu korunu, korunu reprezentující stát Lurk.

Hymna

Hymna Lurku se nazývá Aurora Nova, Nova Victoria. Pod tímto názvem se historicky skrývají dvě hymny, hymna první republiky a hymna druhé a třetí republiky. Současná hymna je bez textu a je určena především pro klavír a doplňující roli může hrát orchestr. Skladba byla složene Modestem Musorgským a nazývá se Promenáda, z Obrazků z výstavy. Jako hymna je hrána rychleji než originální skladba.
Vlajka Lurku v Kantonu Lurk.

Historie

Historie Lurkské oblasti

Prvním zaznamenaným mikronárodem v oblasti Lurkských kopců byl stát vystupující pod zkratkou PKP vedený R. Dreslerem. Jednalo se spíše o geofiktivní stát (fiktivní entitu nárokující si území několika národních států), ale dal předpoklady k základům budoucí kultury Lurku. Z historie PKP se nedochovalo téměr nic, pouze pár záznamů o rozdělení sfér vlivu s jinou geofiktivní entitou a administrativní jednotky.

Redwoodské území

V Redwoodu byl v létě roku 2008 z recese založen rodinný mikronárod. Členové rodiny byly dosazeny do ministerských pozic dle jejich zkušeností, ale stát byl zanedlouho zapomenut jeho zakladatelem. Později byl na sousedním pozemku založen další mikronárod, ale vrcholem jeho úspěchu bylo vytvoření vlajky, která se později ztratila.

Lurkská republika

Lurkská republika byla založena 26. června 2011 Alexem Whitem spolu s R. Lindenem. Lurk byl z počátku virtuální entitou bez území, ale později si začal nárokovat neobydlené území kopců a louk poblíž bydliště zakladatelů. Za dob Lurkské republiky byly položeny základy nadcházející kultury, např. pojmenování řeky Nek, vybrání vlajky a státního znaku a prvopočátky jazyku Aerian. Lurk také v této době navázal první kontakty s anglofonními mikronárody New Jonesland, Flatland, Monovia a Grunkia, které hrály v jeho zahraniční politice roli nejbližších spojenců až do roku 2013, kdy tyto mikronárody začaly postupně mizet. Lurk se také v této době poprvé objevil na anglické MicroWiki.

Lurkská federace

Lurkská federace vznikla při anektování území Akrestu, rozsáhlého území lesů poblíž dosavadního území Lurku. Z Lurkské republiky se stala Lurkská částečně autonomní republika (LurkSAR) a nárokovala si největší území v historii. Stát byl rozdělen na kraje a na jeho území nevědomě žilo 40 tisíc obyvatel České republiky. V této době Lurk také zintenzivnil své diplomatické aktivity. Federace skončila vstupem do federace slovanských mikronárodů Slevanie a oddělením Akrestu.

Kultura

Lurkská federace propagovala v Lurku kulturu inspirovanou Pruskem. Národní barvy byly černá a bílá, jazyk Aerian se přetransformoval na jazyk germánský, později se od tohoto odklonil a inspiroval se staršími jazyky Mezopotámie. Byl též ustanoven kult osobnosti Dreslera a presidenta Whitea, dle kterých byly přejmenovány ulice v hlavním městě Luxor City. Místa byla pojmenovávána především anglicky a tyto názvy se dodnes nezměnily, např. město Redwood.

Jediný doložený zápis třetí fáze Aerian, znaky vyznačeny barevně.

Arcivévodství lurkské

Po pádu Slevanie byl Lurk obnoven jako samostatná entita pod vládou arcivévody Karla Friedricha. Lurk později vstoupil do Spojených provincií Utopie s Monovií a dalšími státy. V této federaci Lurk hrál roli vedoucího státu, Karl Friedrich byl později zvolen císařem. Utopie se rozpadla v roce na jaře roku 2013. Poslední z aktů arcivévody byl Akční plán Arcivévodství lurkského, který dal vzniknout Vznešené republice lurkské.

Vznešená republika lurkská

Prozatím nejdelší období v historii Lurku byl období VRL. Vznešená republika vznikla v listopadu roku 2013 a navázala na odkaz Československa a adoptovala upravenou ústavu ČSR z roku 1920. Dále byly přidány elementy přímé demokracie a svobody informací. V roce 2015 byla VRL reorganizována z krajského systému na kantonální, tzn. z Lurku se stal asymetricky konfederální stát, resp. z Lurku samotného zůstala jen centrální vláda bez území. V této době se Lurk připojil do Coronska, kde zpočátků pomáhalo na tvorbě technologí Coronetu, CoroWiki, Stemmy, online platebního systému, Coron a standardů CSO.

Přechodná autorita

Přechodná autorita v Lurku a přilehlých území byla entita založena v září roku 2017. Účelem této autority bylo prozkoumat zákony Lurku, zjistit, zda mají právní vady a případně je opravit a především zrevidovat Ústavní listinu. Tento cíl byl dosažen o měsíc později přijmutím nové ústavy a Lurk se opět vrátil ke své staré formě vlády.

Druhá Vznešená republika

Dnešní Lurk se především orientuje na zahraniční vztahy s UMSE a vývoj domácího politického systému.

Geografie

Lurk je geograficky různorodý a dá se oddělit na čtyři specifické regiony v oblasti Lurku, na čtyří regiony v Redwoodu, jeden v Ravensburgu a Antarktickou zónu. Lurk se dělí na region Nadlurksko, specifický svým smíšenými lesy a hornatějším profilem. Region Lurkský se naopak vyznačuje listnatým porostem po stranách kopců, vršek je travnatého charakteru a několika stromy menšího vzrůstu. Podlurkský region je rovný, travnatý, povodím řeky Nek. V tomto regionu se nachází veškeré vodní plochy v Lurku. Nejvýchodnější region je Transakrestský, připomínající svou charakteristikou bývalé území Akrestu. Jedná se o převážně zalesněné plochy.

Politický systém

Lurkská ústava definuje politický systém jako demokratickou republiku, kde hlavou je volený president. Výkonná moc se skládá z presidenta a jím jmenované vlády. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorové Národní shromáždění nebo lid pomocí lidových referend.

Hlava státu

Hlavou státu je president volený přímou volbou s dvoukolovým systémem. Kandidovat může každý občan s právem kandidovat do Národního shromáždění dle platných zákonů. President jmenuje členy vlády a ustanovuje ministerstva.

Vláda

Referenda

Kantony

Kantony jsou de iure samostatné státy pod společnou vládou Lurku. Kantony vstupují do spolku po schválení centrální vládou Lurku a ze spolku mohou stejným způsobem vystoupit. Na kantony se nekladou žádné požadavky, jen musí jejich zřízení být kompatibilní se státním zřízením Lurku, přesněji povolovat volení zastupitelů do Národního shromáždění. Kantony nemají povinnost přijímat zákony centrální vlády.

Přidružená území

Přidružená území jsou území pod přímou kontrolou centrální vlády Lurku. Tato území bývají většinou neobydlená a tudíž nemají representaci v Národním shromáždění. Kvůli absenci možnosti mít vlastní místní samosprávu a kantonální suverenity zde není možnost odmítnout platnost zákonů a nařízení centrální vlády.

Zahraniční vztahy

V zahraničních vztazích Lurk respektuje zásady neutrality a orientace na státy Coronska a anglické MicroWiki komunity. Speciální vztahy má Lurk s Mercií kvůli kondominiu v Lorynsku.

Lidská práva

Administrativní dělení

E-government

Ozbrojené síly

Lurk historicky nedisponoval žádnými konvenčními silami. V době Lurkské federace byla zavedena jednotka strategických sil, ale jednalo se o odnož APSILABu pro vývoj výzkumných raketových nosičů. Žádné kusy nebyly nikdy vyrobeny.

Ekonomika

Lurk se nyní ekonomicky orientuje na služby, především v oblasti IT a komunikací. Významnou politickou roli v Lurku též hraje (menší a téměř neaktivní) těžký průmysl, jmenovitě hutní průmysl, chemický průmysl a výroba stavebnin z jílu.Největší rozvoj průmyslu probíhal za dob Lurkské federace, rozvoj služeb později v dobách Vznešené republiky lurkské. Pro studium a analýzu ekonomiky chybí relevantní metriky a jejich sledování, tudíž nelze určit velikost ekonomiky Lurku, ale předpokládá se, že není příliš rozsáhlá.

Kultura

Lorynština

Věda a technika