Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Unie mikronárodů střední Evropy

Znak UMSE
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších
českých mikronárodů
Zkratka UMSE
Předchůdce Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska
Vznik 23. března 2014
Členové 10 členských států
7 pozorovatelských států
Úřední jazyk čeština, angličtina
Tajemník UMSE Tomáš Falešník
Hlavní orgán Rada UMSE
Oficiální web http://umce.eu

Unie mikronárodů střední Evropy, oficiální zkratka UMSE, je název organizace mikronárodů nacházejících se z většiny na území střední Evropy. Organizace slouží především k demokratickému řešení možných sporů mezi mikronárody, poskytování služeb mikronárodům a jako diskusní platforma a sdružení mikronacionalistů v geografické oblasti střední Evropy. V roce 2018 se začala organizace pomalu orientovat na spolupráci na projektech a poskytování informačních systémů, zahrnující například Konzoli a IVS STEMMA nebo MEUC Aurum, ačkoliv některé z projektů byly během 2020 a 2021 přerušeny. UMSE vznikla 23. března 2014 Smlouvou o založení UMSE, a nahradila tak krátce existující Unii mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. V současnosti je UMSE založeno na Smlouvě o fungování UMSE. K prosinci 2021 má UMSE 10 členských a 7 pozorovatelských států, posledním státem, který se připojil do struktur organizace, bylo Knížectví Mendersko.

Historie

Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

3. ledna 2014 podepsali Vznešená republika Lurkská a Stát Morava smlouvu o lurksko-moravském přátelství. Den nato, 4. ledna, rozšířily oba státy své vztahy další, tentokrát multilaterální smlouvou, která posloužila jako základ pro Unii mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska (také nazývána Unie mikronárodů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku nebo zkratkou UMČMSS). Přizvána byla i Karamiálská republika, která však ke smlouvě přistoupila až po dalších jednáních 11. ledna. UMČMSS neměla dlouhého trvání, a byla mezi březnem a červencem přeměněna na Unii mikronárodů střední Evropy.

První UMSE

Smlouva zakládající UMSE

23. března 2014 podepsali Lurk, Morava a Karamiál Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, která značila vznik Unie mikronárodů střední Evropy jako mezinárodní organizace. UMSE mělo zprvu formát podobný OSN, kde existovala Rada bezpečnosti s trvalými a volenými členy, a přestože neměla formálního představitele, František Otta-Šindelář ve většině případů organizaci zastupoval navenek. Během června se do UMSE připojily mimo jiné Avangar nebo Meknijské mékství. Stát Morava z organizace vystoupil vznikem Svazu sovětských socialistických republik, který pak na odkazu UMČMSS zformoval Pakt socialistických mikronárodů jako alternativu, která měla UMSE v budoucnu nahradit. Napětí mezi UMSE a SSSR později vyvrcholilo v rámci Propagandistické války mezi SSSR a Aliancí tří zemí. Během září 2014 vznikly i první projekty UMSE, UMSE Bank, měna Corona a stejnojmenný online platební systém.

Druhé UMSE

Vlajka Coronské konfederace

22. září 2014 byla přijata Smlouva o založení UMSE, která zavedla funkci tajemníka, kterým byl zvolen Praeniy Naemal Seok, schůze a další interní procesy. Smlouva se skládala z mandatorních částí, například článku, podle kterého členské státy musí uvnitř organisace vystupovat, jako kdyby uznávali suverenitu všech ostatních členských států, aby nebylo například možné zpochybnit právo na hlasování členského státu či členství samotné, a dobrovolných, zahrnujících například vstup do měnové unie Corona a společnou obrannou politiku. Některé tyto prvky byly zachovány dodnes, ale ve formě přidružených organisací UMSE. V březnu 2015 bylo zrušeno členství neaktivních mikronárodů, členství v organizaci v tu dobu tak mělo pouze Meknijsko a Lurk. Vznik Coronské konfederace tak UMSE de facto nahradil, organizace však subjektem mezinárodniho práva zůstala i během existence Coronska, a diskuzní platforma UMSE také zůstala i v tomto období aktivní.

Třetí UMSE

Historická vlajka UMSE s nissiiským znakem ae, ze kterého se vyvinulo současné logo

V říjnu roku 2017 docházelo k vzniku množství nových mikronárodů na území Česka. Z iniciativy Moravy se začalo jednat o změně formátu Společnosti mikronárodů a přizvání bývalých členských států UMSE do tohoto projektu. Morava chtěla prosadit formát zapsaného spolku v České republice (tato idea byla později nazývána moravským systémem), Meknijsko, ke kterému se později připojila i Radoslávie, odtud meknijsko-radoslávský systém, začalo naopak prosazovat model podobný fungování starého UMSE, bez právní osobnosti v ČR s přidruženými organisacemi. Morava po několika neshodách s nastávajícími členy UMSE jednání opustila. UMSE však bylo obnoveno 7. listopadu 2017. Revidovanou smlouvu o založení UMSE podepsali Meknijsko, Lurk, Radoslávie, Bobánie, Reichenberg a Okčerpatsko. Reichenberg se ale již v prosinci stal prvním státem, který z UMSE dobrovolně vystoupil. Během první poloviny 2018 se členy staly například Fyrinie nebo Stát Gymnázium, a bylo zavedeno pozorovatelské členství. Republika Horního Švarc Morgen Lorgen langu se stala prvním mikronárodem mimo Českou republiku, který získal členství v UMSE. Aktivita během 2018 však opět klesla, což vedlo ke vzniku Organizace spojených mikronárodů.

UMSE opět začalo nabývat na aktivitě během 2019, kdy se připojilo několik mikronárodů včetně Vidlákovy republiky a Klitzibürgu. Zároveň vzniklo několikero nových projektů UMSE. V únoru byl tajemníkem zvolen Tomáš Falešník. Organizace rozrostla až na 19 členských nebo pozorovatelských států, nejvíce od vzniku organizace. Falešník prosazoval rozšíření meknijsko-radoslávského systému, občas zvané meknijsko-gymnaziální systém, který by umožnil co největší nezávislost přidružených organizací, s Radou UMSE jako čistě administrativním tělesem pro správu těchto organizací. Tato snaha nakonec vyústila 24. dubna 2021 ve Smlouvu o fungování UMSE, která mimoto napříkald reformovala pozorovatelský status. Navzdory zvyku počítat fáze UMSE podle platných smluv, pro svou kontinuitu s třetím UMSE se termín "čtvrté UMSE" nepoužívá. Existovaly také snahy sloučit OSM s UMSE a symbolicky tak ukončit rivalitu mezi oběma organizacemi nebo přijmout Konkord jako přidruženou organizaci, v obou případech ovšem z návrhů sešlo.

Instituce

Jedinou správní instutucí UMSE je Rada UMSE, skládající se z delegátů vyslaných členskými státy. Každý stát má povinnost vyslat přesně jednoho delegáta do Rady. Schůze Rady probíhají neveřejně, pro přijímání směrnic musí pro přijetí hlasovat nadpoloviční většina přítomných delegátů. V čele Rady stojí tajemník, volený vždy na jeden rok. Tajemník svolává schůze Rady a obstarává chod organizace. V případě, že tajemník nemůže vykonávat své pravomoce, zastupuje ho místotajemník, je-li jmenován. Na dodržování Smlouvy o fungování UMSE dohlíží soudce, jmenovaný Radou na tajemníkův návrh.

Přidružené organizace

UMSE v současnosti zahrnuje pět přidružených organizací. Přidružené organizace mají být ustanoveny mezinárodní smlouvou, jejíž podpis a tudíž členství v dané přidružené organizaci je dobrovolné. Mezinárodní smlouvy, ustanovující přidružené organizace, jsou přijímány Radou UMSE, a jejich úpravy vyžadují dvoutřetinovou většinu těch členů Rady, které jsou signatářem dané smlouvy. V období, kdy není přijatá mezinárodní smlouva ustanovující přidruženou organizaci, zastupuje ji odpovídající pasáž revidované verze Smlouvy o založení UMSE. V čele přidružených organizací stojí tajemník, a to i tehdy, pokud stát, z nějž pochází, není signatářem, smí ale vedením pověřit jiného jedince, uzná-li to za vhodné.

Název Oblast působnosti Pověřen vedením Založena Smlouva
CSO Centrální standardizačí organizace standardizace Praeniy Naemal Seok, Meknijsko-Lurk 2017 revize Smlouvy o založení UMSE
MPTA Mikronacionální poštovní a telekomunikační asociace pošta, telekomunikace Praeniy Naemal Seok, Meknijsko-Lurk 2017 revize Smlouvy o založení UMSE
SEAAM Středoevropská astronomická asociace mikronárodů vesmírný výzkum Tomáš Falešník 2019 revize Smlouvy o založení UMSE
UKAMSE Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy kartografie Tomáš Falešník 2019 revize Smlouvy o založení UMSE
VHSEM Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy vzdělávání, historiografie Jan Šťastný, Krležsko-Vidlácko 2019 revize Smlouvy o založení UMSE

Během roku 2020 došlo ke zrušení několika přidružených organizací, Unie volného pohybu, Unie volného obchodu a Organizace lidských práv. Monetární a ekonomická unie Corony byla v témže období převedena pod Ministerstvo financí Mēkkxu, dokud nedojde k obnově Corony a ekonomického systému.

Úspěchy UMSE

Za hlavní úspěch UMSE se dá považovat rozvíjení spolupráce mezi mikronárody. Úspěchy UMSE se dají najít i na diplomatické rovině, např. Ultimátum předané vládě Čech v únoru 2018, navazování diplomatických vztahů mezi jednotlivými členskými státy a urovnávání územních sporů. Dále také spolupráce na různých projektech, které by byly pro osamocený mikronárod nevýhodné.

Mezi tyto úspěchy patří bezesporu mezinárodní měna Corona a k ní přidružený monetární informační systém Aurum, který nabízí online transakce a také profily pro banky. Tzn. každý členský stát může mít mnoho vlastních bank, systém Aurum se dokáže přizpůsobit dané bance.

Mezi další úspěch patří projekt STEMMA, navazující na bývalý Coronet a STEMMA v Coronské konfederaci. Název STEMMA dříve nesly občanské průkazy Coronské konfederace, které zároveň fungovaly jako kreditní karty. Název stemma pochází z řeckého překladu slova Corona. Nyní zahrnuje velké množství IT řešení UMSE, nejznámější jest IS STEMMA (informační systém pro správu) a IVS STEMMA (volební systém). Společnost Oneul Vespotok, tvořící STEMMA společně s Lurkským Aerosoft, plánuje další produkty ze série STEMMA v budoucnu.

Dalším úspěchem UMSE je telekomunikační síť MPTA. Tato síť je silně provázaná s IS STEMMA a standardizační organizací CSO. Nabízí telefonní spojení s použitím technologie VOIP. Tato síť plně respektuje národní číslovací plány a předvolby států UMSE. První úspěšný testovací mezinárodní hovor byl uskutečněn 5.5.2018 mezi Moravou a Meknijskem.

Nejnovější úspěch je spuštění DNS serveru, který poskytuje TLD členských států UMSE.

Rozšiřování

UMSE je otevřeno novým členským státům. Státy dostanou nejprve pozorovatelský status a později plné členství. S pozorovatelským členstvím je možné vstupovat do přidružených organisací. Členství v přidružených organisací je možné i pro nečlenské státy, ale je potřeba jednomyslný souhlas přidružené organisace i Rady UMSE.

Komunikace

Pro zažádání o členství vyplňte tento formulář a připojte na Discord .

Členské státy

Mikronárod Datum členství Reprezentant
Pozorovatel Plný člen
Meknijsko-LurkKMV3.svg Meknijsko-Lurk 13. srpen 2014 Naemal Namul-den
MercieVlajka Mercie.svg Mercie 11. listopadu 2018 Karl Friedrich
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie 7. listopadu 2017 Albert Flinkmann
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium 13. ledna 2018 20. ledna 2018 Tomáš Falešník
KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg 10. července 2019 1. ledna 2020 Mikuláš I.
Flag of GSMLL.jpg Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu 21. ledna 2018 12. března 2020 Adrian Wojtasz
MajerovskoFlag majer.png Majerovsko 4. prosince 2020 13. února 2021 Daniel Majer
Vlajka Luzna.png Luženské vévodství 20. února 2021 Daniel Jindřich Wolfskopf I.
FirburkVlajka Firburku.svg Firburk 13. února 2021 19. září 2021 Štěpán Kutnix I.
Krležsko-VidláckoVlajka Krležska-Vidlácka.png Krležsko-Vidlácko 13. listopadu 2021 Jan Šťastný
Pozovatelské mikronárody
Federation of Aenopia flag.png Aenopie 1. prosince 2019 Logan Ross
Flag of Pavlov SVG.svg Pavlovské impérium 4. října 2020 Helena Kirsanova
ČernavaVlajka-cernavy-2021.png Černava 5. března 2021 Patricie Černavská
Flagge.duy.png Parlamentní monarchie Duckionary Arthur Woldan
Hilbert dimension V2.png Hilbertova Dimenzia 24. dubna 2021 Jaroslav P
WistonskoStrakonice-Nový Jičín vlajka.png Wistonsko Ondřej Mráz
MenderskoVlajka KM.png Mendersko 21. listopadu 2021 Eric Šmidor

Bývalé členské státy

Stát Přijat Konec členství Důvod
Vlajka.png Stát Morava 4. ledna 2014 14. srpna 2014 zánik
72418 519449614765712 1276558470 n.jpg Karamiálská republika 11. ledna 2014 1. listopadu 2017 neaktivita
Noflag.png Timbainská republika 20. dubna 2014 1. listopadu 2014 neaktivita
Avangarská Vlajka.jpg Avangar 1. června 2014 červenec 2015 zánik
VlajkaCSSR.png Československá federace 30. ledna 2015 10. května 2015 neaktivita
Reichenbergflag.jpg Reichenberg 1. listopadu 2017 25. prosince 2017 výstup
VlajkaZČR5.png Západočeská republika 8. dubna 2018 25. září 2018 zánik
Vlajka.png Moravská republika 5. května 2018 1. září 2018 zánik
Vlajka Lurkské republiky.png Vznešená republika lurkská 4. ledna 2014 11. listopad 2018 zánik
Vlajka-1.png Okčerpatská republika 1. listopadu 2017 27. března 2020 zánik
Vlajka Bobánie.svg Bobánie 7. listopadu 2017 12. listopadu 2020 zánik
Vlajka PRM.png Federativní republika Mendersko 1. prosince 2019 28. května 2020 zánik
Pistecko Vlajka 2.png Pístecko 24. června 2020 4. prosince 2020 neaktivita
LužnaVlajka Lužny.svg Lužna 13. září 2020 1. ledna 2021 zánik
Vlajka LM.png Spojená vévodství Mapperska a Lužny 1. ledna 2021 20. února 2021 zánik
FyrinieVlajka Fyrinie.svg Fyrinie 29. prosince 2017 24. dubna 2021 neaktivita
TřešňováVlajka Třešňové.svg Třešňová 24. dubna 2021 6. června 2021 zánik
Vidlákova republikaVlajka Vidlakovy republiky.svg Vidlákova republika 10. července 2019 13. listopadu 2021 zánik
KrležskoVlajkaKLF.png Krležsko 1. ledna 2020 13. listopadu 2021 zánik
Mapersko vlajka.png Maperské vévodství 20. února 2021 21. listopadu 2021 neaktivita
Vlajka Randulie.svg Randulská republika 19. září 2021 21. listopadu 2021 neaktivita

Členství v organisacích UMSE

<references group="pozn." />