Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Stát Gymnázium

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
vlajka Státu Gymnázium
vlajka
znak Státu Gymnázium
znak
Hymna: Gaudeamus igitur (Radujme se)
Motto: Jednou budem dál
Geografie

Gymnasium State (orthographic projection).png Poloha Státu Gymnázium

Hlavní město: Sušice
Rozloha: 0,008 km²
z toho 0 % vodní plochy
Časové pásmo: GMT+1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 18
Jazyk: Oficiální: čeština;

Ostatní: angličtina, němčina, švédština, slovenština, francouzština, španělština

Náboženství: Křesťanství; bez vyznání
Státní útvar
Státní zřízení: Republika
Vznik: 1. září 2017 (jako Socialistický stát Gymnázium)
Prezident: Tomáš Falešník
Premiér: Radek Vastl
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SGYM
Telefonní předvolba: +0496
Národní TLD: .sgy (rezervováno, zatím nepoužito)

Stát Gymnázium je malý mikronárod ve střední Evropě. Stát Gymnázium vyhlásil nezávislost na České republice dne 1. září 2017, tehdy ještě jako Socialistický stát Gymnázium. Hlavou státu je prezident, druhou nejvyšší pozicí je premiér. Zákonodárným sborem je Senát Státu Gymnázium, který má i funkci výkonnou.

Stát Gymnázium je vnitrozemský stát, nárokující si území školy v českém městě Sušice. Stát Gymnázium má rozlohu přibližně 0,008 km². Po celé hranici sousedí s Českou republikou (0,36 km). Stát Gymnázium se již nedělí na menší administrativní jednotky. Hlavní město je Sušice, které je zároveň jediným městem, nacházejícím se z většiny v České republice. V roce 2019 bylo 18 držitely občanství Státu Gymnázium. Většina populace je české národnosti. Stát Gymnázium je členským státem Unie Mikronárodů Střední Evropy, Mikronacionální Olympijské Federace, Konmalehthu a Grand Unified Micronational.

Historie

Pravěk a starověk

Zdejší oblast byla poprvé osídlena již v době kamenné. V 5. století př. n. l. založili Keltové nedaleko osadu. V 6. století př. n. l. zdejší oblast osídlili Slované a začali v řece Otavě rýžovat zlato. První trvalé osídlení zde vzniklo pravděpodobně v roce 790 a první zmínky o Sušici pocházejí z roku 1233.

Raný středověk

Během 12. století patřilo Sušicko Bavorsku. V roce 1257 dobyl toto území zpět Přemysl Otakar II. a zbudoval zde město. V roce 1273 bylo Sušicko oficiálně připojeno zpět k Čechám a stalo se královským městem. V roce 1322 umožnil Jan Lucemburský obehnat město hradbami. Jan také potrvdil, že Sušice nesmí být nijak odcizena českému králi. Za Karla IV. a Václava IV. získala Sušice mnoho dalších práv a výsad. Za husitských válek Sušice husity podporovala a Sušíctí se účastnili i dobytí Švihova, obléhání Plzně a Zvíkova i jiných bitev. Po bitvě u Lipan se Sušice vzdala zemské jednotě a sušictí zástupci se účastnili i přijetí basilejských kompaktát.

Habsburská nadvláda

Sušice po válkách přišla o některé výsady a několikrát vyhořela. Za odepření poslušnosti Ferdinandovi I. přišla o některá z privilegií, která jí však byla později navrácena. Za třicetileté války se Sušice v roce 1620 vzdala a proběhla zde jako v celých Čechách rekatolizace. V roce 1640 zde měl hlavní stan generál Piccolomini a krátce před koncem války ji obsadili Švédové. Za slezských válek a sedmileté války zde byla ubytována rakouská vojska. V roce 1774 zde vešla v platnost povinná školní docházka. Sušice podporovala snahu o národní obrození. V roce 1839 zde založil Vojtěch Scheinost sirkárnu, ze které později vznikla firma SOLO, která dovážela sirky do celého světa. V roce 1906 bylo v Sušici založeno gymnázium, pro které později navrhnul architekt Ladislav Skřivánek novou budovu, která v té době byla nejkrásnější budova gymnázia v Rakousku-Uhersku.

Československo a Česká republika

Sušické gymnázium navštívil během své vlády i Edvard Beneš. Za německé okupace zůstala Sušice díky převaze českého obyvatelstva součástí protektorátu, sousední obec Dlouhá Ves však byla již německá. Ke konci druhé světové války bylo gymnázium uzavřeno úplně. Město bylo 6. 5. 1945 osvobozeno americkou armádou. Za komunistického režimu vedla v nedaleké Šumavě železná opona. V roce 2017 pak čtyři studenti založili ve své třídě mikronárod.

Nezávislost

Nezávislost byla vyhlášena dne 1. září 2017 jako Socialistický stát Gymnázium . Asi po měsíci mikronárod upadl v zapomnění. Během prosince 2017 byl obnoven již jako Stát Gymnázium, nabírající nové občany. V lednu 2018 se konaly první prezidentské volby a na začátku února vláda schválila rozšíření území státu na celou budovu. Dne 13. 2. 2018 byla přijata ústava. Po prvním roce nezávislosti se vláda rozhodla modernizovat stát. Stát Gymnázium podepsal Wrythskou konvenci a vstoupil do Konmalehthu a Grand Unified Micronational. Nová verze ústavy vešla v platnost, a mnoho dalších reform včetně potenciální anexe nového teritoria jsou připravovány v rámci takzvaného Modernizačního Projektu 2019.

Vláda

Stát Gymnázium je parlamentní republika s prvky přímé demokracie, s prezidentem a premiérem jako hlavami státu. Senát Státu Gymnázium je jednokomorový.

Politické strany

Původně Stát Gymnázium kompletně zrušil systém politických stran a odlišoval se tak od většiny demokratických států, politické strany však byly zavedeny kvůli zájmu ze strany populace. Politické strany nemají žádnou funkci ve vnitřním fungování státu a mají spíše reprezentovat politickou orientaci státu pro zahraniční pozorovatele.

V současné době jsou registrovány dvě politické strany:

Strana Logo Lídr Spektrum Ideologie Členů
Občanská republikánská strana ORS ORS logo 1.png Radek Vastl pravice konzervatismus 7
Sociální liberálové SL SL logo 1.png František Prášek levice sociální liberalismus
sociální demokracie
9
nezávislí 2

Zákonodárná a výkonná moc

Senát Státu Gymnázium je jednokomorový vrchol jak zákonodárné, tak výkonné moci. Jeho členy jsou všichni držitelé občanství mikronárodu.

Právo navrhovat nové zákony mají všichni občané státu. Návrh je předložen Senátu k hlasování, přičemž prezident a premiér mají dvojnásobný hlas. Pro přijetí zákona je potřeba získat přes 50% hlasů, pro ústavní zákony přes 66% hlasů. Pokud prezident i premiér hlasují proti přijetí zákona, ten je automaticky nepřijat.

Prezident a premiér

Ve Státě Gymnázium jsou voleny dvě vládní funkce, prezident a premiér, ty jsou však spíše reprezentativní a jejich pravomoce nejsou dosud specifikovány. Prezident i premiér jsou voleni vždy první pondělí každého druhého měsíce. Jedna osoba může může být jednou za rok prezidentem a jednou za rok premiérem. Současným prezidentem je Tomáš Falešník a premiérem Radek Vastl.

Právo a soudní moc

Stát Gymnázium je unitární stát se systémem civilního práva, založeném na právním systému České republiky. Základem práva Státu Gymnázium je ústava, přijatá v únoru 2018. Není-li cokoli specifikováno zákony Státu Gymnázium, platí zákony České republiky.

Stát Gymnázium nemá klasický soudní systém. V případě, že občan poruší nějaký zákon, celá vláda na něj po debatě uvalí odpovídající trest. Tento systém byl však mnohokrát kritizován, a je v plánu vytvoření samostatného soudního orgánu.

Armáda

Armáda Státu Gymnázium se tvoří z domobrany. Domobrana je složená z neprofesionální a nepříliš ozbrojených milicí pro případ napadení státu. Jako vojáci domobrany jsou zapsáni všichni držitelé občanství státu, armáda tak může mobilizovat 18 lidí. Domobrana je většinu času rozpuštěná a je mobilizována pouze na rozhodnutí vlády. Hlavním velitelem armády je prezident Státu Gymnázium.

Mezinárodní vztahy

Více v článku Zahraniční vztahy Státu Gymnázium

Stát Gymnázium otevřel diplomatické vztahy s mnoha mikronárody, včetně Mercie, Karnie-Ruthenie, Slavistonie a dalších. Stát Gymnázium rozlišuje dva typy diplomatických vztahů, formální, vzniklé podpisem smlouvy mezi danými státy, a neformální, vzniklé podpisem smluv v rámci mezinárodních organizací.

Stát Gymnázium se snaží udržovat svou zahraniční politiku neutrální, a řešit konflikty diplomaticky. Stát Gymnázium ale silně vystupuje proti fikci a fiktivním mikronárodům.

Geografie

Budova, již si Stát Gymnázium nárokuje

Povrch

Území Státu Gymnázium je rovinaté, a rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem není ani jeden metr. Většina území je zastavěná plocha, naopak vodní plochy se zde nevyskytují.

Podnebí

Podnebí Státu Gymnázium je, stejně jako v celém městě Sušice, teplé a mírné. V Sušici se vyskytuje velké množství srážek, a to i v nejsušším měsíci. Toto místo je klasifikováno podle Köppena a Geigera jako Cfb. Průměrná roční teplota v Sušicích je 7,5 ° C. Déšť zde dosahuje průměru 776 mm. [1]

Fauna a flóra

Ekonomika

Stát Gymnázium nemá stabilní ekonomiku. Ačkoli se na území Státu Gymnázium nachází škola, ta není financována vládou Státu Gymnázium, nýbrž Českou republikou, konkrétně Plzeňským krajem. Ten je proto z pohledu Státu Gymnázium evidován jako zahraniční firma.

Obyvatelstvo

Stát Gymnázium má v současné době 18 občanů, což je nejvíce za jeho historii. Kvůli teritoriálním nárokům Státu Gymnázium, všichni občané bydlí v zahraničí, konkrétně v České republice.

Národnostní složení

Ve Státu Gymnázium jsou v současné době evidovány dvě národnosti, česká (94,44%) a švédská (5,56%), někteří občané mají i slovenské nebo moravské kořeny.

Jazyky

Stát Gymnázium má sedm úředních jazyků, většina jsou ale jazyky minorit, které se v běžném životě nepoužívají. Nejpoužívanějším jazykem je čeština, používaná pro každodenní i úřední komunikaci nebo v legislativě. Ačkoli angličtina není mateřským jazykem populace, používaná v diplomacii, a v plánu je i překlad legislativy do angličtiny.

Náboženství

Stát Gymnázium oficiálně nepodporuje žádné náboženství. Většina občanů je bez vyznání, několik jich však vyznává některé protestantské církve.

Kultura

Kultura Státu Gymnázium je podobná kultuře České republiky, na které vyhlásil nezávislost. Jedná se však spíše o politickou simulaci, než o zcela nový národ.

Umění

Stát Gymnázium nemá žádné významné umělce, jeho občané se však účastní regionálních uměleckých soutěží či akcí. Někteří občané jsou členy místního dětského pěveckého sboru nebo herci studentského Divadla Bezejména, které také prezentuje svá vystoupení na území státu. Existují i plány na natočení několika amatérských filmů.

Sport

Národním sportem Státu Gymnázium je „hořící míč“. Kromě něj se hrají například softbal, florbal, volejbal, basketbal a jiné, převážně míčové hry. Nejsledovanější jsou zahraniční zápasy, převážně ve fotbale a hokeji.

Olympijské hry

Od 10. května je Stát Gymnázium členem Mikronacionální Olympijské Federace, a může se tedy účastnit mikronacionálních olympijských her. Stát Gymnázium už potvrdil účast na olympijských hrách v Millanii v únoru 2019, kde skončil druhý s dvěma zlatými, dvěma stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi. Kromě toho byl Stát Gymnázium zvolen Mikronacionální Olympijskou Federací jako hostující stát pro olympijské hry 2020

Kuchyně

Kuchyně Státu Gymnázium je z většiny podobná české, největší oblibě se těší jídla z bufetů a rychlých občerstvení. Mimo tradičních českých pokrmů jsou tak oblíbeá i například pizza nebo kebab.

Státní svátky

Většina státních svátků Státu Gymnázium byla převzata od České republiky, a to i svátky české státnosti.

Ve Státě Gymnázium se slaví i významné dny, jejich současný seznam je však pouze provizorní a sestavený z vybraných významných dnů České republiky.

Seznam státních svátků

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok
Den obnovy samostatného českého státu
Začátek nového roku.
Vznik České republiky v roce 1993.
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Svátek práce Sociálně demokratickou internacionálou prosazená vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
8. květen Den vítězství Konec druhé světové války v Evropě.
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
1. září Den nezávislosti Vznik prvního státního útvaru na území Státu Gymnázium
28. září Den české státnosti Zavraždění knížete Svatého Václava roku 935 (929) ve Staré Boleslavi.
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva
Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Seznam významných dnů

Datum Den Popis
16. leden Den památky Jana Palacha Výročí upálení studenta Jana Palacha roku 1969
27. ledna Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau roku 1945.
14. března Den vědců[2] Výročí narození Alberta Einsteina roku 1879 a úmrtí Stephena Hawkinga roku 2018.
28. března Den narození Jana Ámose Komenského Výročí narození Jana Ámose Komenského roku 1592.
7. dubna Den vzdělanosti Výročí založení Univerzity Karlovy roku 1348.
5. května Květnové povstání českého lidu Výročí květnového povstání roku 1945.
10. června Vyhlazení obce Lidice Výročí vypálení Lidice nacisty roku 1942.
27. června Den památky obětí komunistického režimu Výročí popravy Milady Horákové roku 1950.
11. listopadu Den válečných veteránů Výročí konce první světové války roku 1918.Související články

Externí linky

Oficiální stránky:

Facebook:

Twitter:

  1. Data pro rok 2013
  2. Název dosud není právně specifikován