Společnost mikronárodů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Společnost mikronárodů je společenství mikronárodů, jehož cílem je zachovávání míru a bezpečnosti mezi mikronárody a zajištění spolupráce mezi nimi.

Obecné informace

Společnost mikronárodů byla založena roku 2015, dne 27. srpna roku 2016 byla v Praze na Československo-coronském summitu obrozena. Reorganizace Společnosti mikronárodů a obnovení činnosti se uskutečnila k 1. červnu 2018.

Členství

Všechny členské mikronárody jsou si rovny. Původními členy jsou Morava a Lurk. Do Společnosti mikronárodů mohou být přijaty všechny mírumilovné mikronárody, které přijmou závazky stanovené smlouvou o reorganizaci a jsou způsobilé a ochotné je plnit. O přijetí každého takového mikronárodu rozhodne Shromáždění na základě doporučení Výkonné rady.

Orgány

Hlavními orgány jsou Shromáždění, Výkonná rada a Rozhodčí komise.

Shromáždění

Shromáždění se skládá ze všech členů Společnosti mikronárodů. Každý člen vyšle na Shromáždění nejvýše dva zástupce. Shromáždění má právo měnit dokumenty Společnosti mikronárodů a přijímat další normativní akty. Shromáždění volí Výkonnou radu a Rozhodčí komisi.

Výkonná rada

Výkonná rada se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Výkonná rada vykonává veškeré úkoly Společnosti mikronárodů vyplývající z mezinárodních dohod a smluv a z dokumentů Společnosti mikronárodů.

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členskými státy Společnosti mikronárodů a mezi dalšími mikronárody, které o to požádají.

Den mikronárodů

Smlouvou o reorganizaci si členské státy Společnosti stanovily závazek uspořádat jednou za dva roky veřejný Den mikronárodů. Pro konání této akce volí Shromáždění zvláštní komisi. Pro pořádání této akce může Výkonná rada stanovit účastnický poplatek pro mikronárody, který nesmí překročit 15 Kč/měsíc. Účastnický poplatek slouží k úhradě nájmu prostor pro pořádání akce.

Členské státy