Politický systém Moravy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Moravská republika je demokratická parlamentní republika a unitární stát.

Zákonodárné orgány a instituty

Moravská národní rada

Moravská národní rada je nejvyšším zastupitelským orgánem Moravské republiky a jejím jediným zákonodárným orgánem.

Poslanci Moravské národní rady

Skládá se ze 101 poslanců volených na období 4 let. Slib poslance MNR zní: "Slêbôjô na svó čest a svědomi, že bôdô věren Moravské repôblêce. Bôdô dbát vule a zájmu lêdô, řiďit se ustavó a ostatňimi zákonê Moravské repôblêkê a pracovat k tomô, abê bêlê ôváděnê v život." Poslanec se může své funkce vzdát.

Pravomoc Moravské národní rady

Moravská národní rada má zejména právo:

 • usnášet se na ústavě, ústavních a jiných zákonech
 • volit prezidenta Moravské republiky
 • rozhodovat o vyhlášení referenda
 • zřizovat zákonem ústřední orgány státní správy
 • jednat o programovém prohlášení vlády a o důvěře vládě
 • schvalovat státní rozpočet a státní závěrečný účet
 • jednat a usnášet se o základních otázkách vnitřní a zahraniční politiky
 • volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další soudce Nejvyššího soudu
 • usnášet se v případě napadení na vypovězení války

Jednání Moravské národní rady

Moravská národní rada zasedá nejméně dvakrát do roka. K jejímu zasedání ji svolává prezident Moravské republiky, který také zasedání prohlašuje za skončené. Jednotlivé schůze svolává předseda MNR. Schůze jsou zpravidla veřejné.

Moravská národní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina poslanců. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných poslanců. K přijetí ústavního zákona, k volbě a odvolání prezidenta republiky a vypovězení války jinému státu je třeba třípětinové většiny všech poslanců.

Předseda Moravské národní rady

Předseda Moravské národní rady řídí a organizuje činnost Moravské národní rady. Kromě toho podepisuje ústavu, ústavní a jiné zákony a vyhlašuje volby do MNR a všeobecné volby do národních výborů.

Lidové hlasování

Lidovým hlasováním mohou občané Moravské republiky rozhodovat o vstupu do státního svazku s jinými státy nebo o vystoupení z tohoto svazku. Kromě toho mohou hlasovat i o jiných důležitých otázkách veřejného zájmu. Předmětem lidového hlasování nemohou být základní práva a svobody, daně, odvody a státní rozpočet.

Lidové hlasování vyhlašuje prezident republiky, pokud o to požádá alespoň 350 tisíc občanů, nebo pokud se na tom usnese MNR. Lidové hlasování se koná do 90 dnů od jeho vyhlášení prezidentem republiky.

Výsledky hlasování jsou platné, pokud se ho zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů a pokud bylo přijato nadpoloviční většinou hlasujících. V případě schválení se předmět hlasování vyhlásí obdobným způsobem jako zákon. Výsledek lidového hlasování může MNR změnit po třech letech od konání hlasování, a to ústavním zákonem.

Výkonné orgány

Prezident Moravské republiky

V čele Moravské republiky stojí prezident, kterého volí a odvolává Moravská národní rada na období pěti let. K volbě a odvolání prezidenta Moravské republiky je třeba souhlasu třípětinové většiny MNR.

Mezi pravomoci prezidenta republiky patří především:

 • zastupovat Moravskou republiku navenek a sjednávat mezinárodní smlouvy
 • přijímat a pověřovat velvyslance
 • svolávat zasedání MNR a prohlašovat zasedání za skončené
 • podepisovat zákony
 • jmenovat a odvolávat členy vlády MR a také ostatní státní funkcionáře v případech stanovených zákonem
 • uděluje ceny a čestné tituly a propůjčuje vyznamenání
 • udělovat amnestii
 • být vrchním velitelem ozbrojených sil
 • vyhlašovat válečný stav a na základě usnesení MNR vypovídat válku
 • vyhlašovat výjimečný stav
 • vyhlašovat všelidové hlasování
 • podávat MNR zprávu o stavu Moravské republiky

Prezidentem Moravské republiky může být zvolen občan, který je volitelný za poslance MNR a dosáhl věku 30 let. Tatáž osoba může být zvolena prezidentem nejvíce dvakrát po sobě. Slib prezidenta republiky zní: „Slêbôjô na svó čest a svědomi věrnost Moravské repôblêce. Své povinnosťi bôdô konat podle vule lêdô a v zájmô lêdô, bôdô dbát blaha repôblêkê a zachovávat ustavô a ostatňi zákonê.

Vláda Moravské republiky

Vláda Moravské republiky je nejvyšším výkonným orgánem státní moci Moravské republiky. Skládá ze z předsedy, místopředsedů a ministrů. Funkce člena vlády je neslučitelná s funkcí poslance a člen vlády nesmí vykonávat jinou placenou funkci, povolání nebo podnikatelskou činnost a nesmí být členem orgánu právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.