Ohřevské arcivévodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Verze z 5. 6. 2021, 07:27, kterou vytvořil Avokádo (diskuse | příspěvky) (Avokádo přesunul stránku Ohřevská republika na Ohřevské arcivévodství: Změnění státního zřízení probably)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ohřevské arcivévodství nebo také Ohřevsko je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Jde o konstituční monarchii, v jejímž čele stojí arcivévoda Peter Simon Malček-Ohřevský. Přechod k monarchii nastal v tu chvíli, kdy nebylo možné zakořenit tradici demokraticky voleného prezidenta a společnost si žádala hlubší tradici. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Ohřevsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSFR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Národní shromáždění tento krok neschvaluje.

vlajka Ohřevská
vlajka
znak Ohřevská
znak
Hymna: Ohřevsko je svobodné!
Motto: S ctnostní a odpovědností vstříc národu
Geografie

Ohřevsko map Europe 1.png Nárokované území Ohřevska

Hlavní město: Karlovy Vary
Rozloha: 1,046 km²
z toho 0 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Klínovec (1244 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 1
Jazyk: Oficiální:
čeština
angličtina;
Státní útvar
Státní zřízení: Unitární konstituční monarchie
Vznik: 27. dubna 2021 (vyhlášení samostatnosti)
Arcivévoda: Peter S. Malček-Ohřevský
Premiér: Nezvolen
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: OR
Telefonní předvolba: +420
Národní TLD: .Oh (rezervováno, zatím nepoužito)

Historie

Ohřevské arcivévodství vzniklo ku dni 27. dubna 2021 vyhlášením samostatnosti Národním shromážděním Ohřevského arcivévodství na České republice. Bylo zde mnoho důvodů, které vedly k rozhodnutí odtrhnout se od ČR a jednalo se hlavně o silnou politickou nestabilitu země, úpadek demokracie a svobody, a především nenaplnění základních právních norem v minulosti. Všechny tyto faktory iniciovaly zájem nynějšího arcivévody zasáhnout a vytvořit nové prostředí, kde občané nebudou součástí kolabujícího státního aparátu. Než došlo na samotné vyhlášení samostatnosti území Ohřevského arcivévodství spadalo pod územní správu České republiky. 2. června 2021 došlo k přechodu od parlamentní republiky k parlamentní monarchii skrze rozhodnutí prezidenta a národního shromáždění na nátlak občanů. Demokratická tradice voleného prezidenta se v Ohřevsku neuchytila.

Název

Název Ohřevského arcivévodství vychází z pojmenování řeky Ohře, které protéká na území Ohřevska a je symbolem pro celou zemi. Název byl schválen Národním shromážděním Ohřevského arcivévodství.

Politický systém

Standarta arcivévody

Ohřevské arcivévodství je parlamentní monarchií, kde vláda vykonává moc jménem panovníka, nyní arcivévody Petra S. Malčeka, který podle tradice drží veškerou výkonnou moc. Nejvyšší státní autoritou je arcivévoda. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním a arcivévodou. Vláda je odpovědná národnímu shromáždění a sestavuje ji ten, kdo je vůdcem politické strany, jež má po volbách do národního shromáždění většinu nebo může tuto většinu v rámci koalice více stran získat. Arcivévoda Ohřevského arcivévodství má rozsáhlé formální pravomoci, ale jeho role je především (ačkoliv ne výhradně) ceremoniální. Je integrálním elementem shromáždění a právě on mu dává ve slavnostním aktu pravomoc scházet se a vytvářet zákony. Žádný zákon nevejde v platnost, dokud není arcivévodou podepsán. Zákonodárnou mocí je Národní shromáždění Ohřevského arcivévodství, které nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana kandiduje na úkor prostředků státu a kampaň se tedy vede státní iniciativou, kdy při splnění všech podmínek jsou politickým stranám či jedincům poskytovány prostředky pro kampaň. Kampaň z vlastní iniciativy je výrazně omezena z důvodu, aby každá myšlenka a program si byly rovny bez ohledu zda je jedná o vládní či mimoparlamentní stranu.

Právo a soudní moc

Ohřevské arcivévodství nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

Legislativní a výkonná pravomoc

Národní shromáždění

Znak Národního shromáždění

má legislativní moc. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Národní shromáždění má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Národní shromáždění nemůže být rozpuštěno. Každý člen shromáždění může být odvolán.

Premiér

Premiér předsedá vládě, drží moc výkonnou, která mu je propůjčena skrze arcivévodu a vybírá ministry a radí panovníkovi při výkonu velké části arcivévodské výsady. Vzhledem k tomu, že moderní předsedové vlád zastávají funkci na základě své schopnosti ovládat důvěru poslanecké sněmovny, obvykle sedí jako poslanec a vedou největší stranu nebo koalici ve sněmovně.

Arcivévoda

je představitelem státu a drží výkonnou moc a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Arcivévoda má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Arcivévoda svolává zasedání Národní shromáždění OA. Může vydávat tzv. arcivévodské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

Národní symboly

Státní symboly Ohřevského arcivévodství jsou státní vlajka - trikolora (bordó, žlutá, bílá), prezidentská standarta, malý státní znak, velký státní znak, lípa a lipové listy, dub a dubové listy, státní hymna Ohřevsko je svobodné!.

Armáda Ohřevského arcivévodství (AOA)

Armádu Ohřevského arcivévodství tvoří její občané (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je arcivévoda. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky. V čele armády stojí Generální štáb Ohřevského arcivévodství, který přímo podléhá arcivévodovi popřípadě Národnímu shromáždění. AOA je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to Pozemní síly Armády Ohřevsého arcivévodství a Vzdušné síly Armády Ohřevského arcivévodství. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

Hodnosti

Hodnostní sbor mužstvo:

 • vojín
 • svobodník

Hodnostní sbor poddůstojníci:

 • desátník
 • četař
 • rotný

Hodnostní sbor praporčíci:

 • rotmistr
 • štábní rotmistr
 • praporčík

Hodnostní sbor nižší důstojníci:

 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán

Hodnostní sbor vyšší důstojníci

 • štábní kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník

Hodnostní sbor generálové:

 • brigádní generál
 • divizní generál
 • armádní generál

Civilní služba

Civilní služba vykonává policejní činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad silničním provozem apod. Je složka Sboru pro ochranu veřejného blaha Ohřevska. CS přímo podléhá ohřevskému Ministerstvu vnitra a je rozdělena do veřejně-administrativního, kriminalistického, dopravního a strážního sektoru.

Zahraniční vztahy

První diplomatická divize byla otevřena ku 8. května 2021 vedena samotným arcivévodou.

Stát datum uzavření smlouvy typ smlouvy signatáři dokument
KybistánVlajka KNR.svg Kybistán 3. červen 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Jiří Stuna
Krležská lidová federaceVlajkaKLF.png Krležská lidová federace 3. červen 2021 vzájemné uznání statusu státu Peter S. Malček-Ohřevský a Martin Brožek

Zeměpisné údaje

Ohřevsko hraničí s Českou republikou a Německou spolkovou republikou.

Klima

Klima Ohřevska je v mírném a teplém pásmu.

Povrch

Nejvyšší přírodní bod - Klínovec (1,046 m)

Kultura

Kultura Ohřevské republiky je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

Jazyky

Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Ohřevské republiky, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Ohřevské republiky.

Státní svátky

Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31.prosince - 1. ledna Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři králové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. ledna Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
27.dubna Den samostatnosti Vyhlášení samostatnosti Ohřevské republiky 27.4.2021
1.května Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
5.července Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6.července Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
28.září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
28.říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
17.Listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24.prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25.prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26.prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.