Meehk Meknijska: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox - politická funkce | název = Meehk Meknijska | insignie = Mekskyznak.png | popisek insignie = Znak Meehka Meknijska | obrázek = Nmnm.png | alt…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
== '''''<u><span lang="ns" dir="ltr">IN CONSTRUCTION, YEAH, I STEAL PAGES, DEAL WITH IT!</span></u>''''' ==
{{Infobox - politická funkce
{{Infobox - politická funkce
| název = Meehk Meknijska
| název = Meehk Meknijska
Řádek 15: Řádek 16:
| web =  
| web =  
| fanfára =
| fanfára =
}}
}}'''Meehk Meknijska''', zastarale Meknijský mék, nissiisky 新世니 亍厂丰갈 [shinsegyeNi meehkGal] je [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_st%C3%A1tu hlava] [[Meknijské mékství|Meknijska]]. Meehk má velké pravomoce, podobné pravomocím prezidentů v prezidentských republikách.
 
Meknijsko je [[Mékství (státní zřízení)|mékství]], v níž je hlava státu součástí pilíře [https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc_v_%C4%8Cesku výkonné moci] s neomezenými [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravomoc pravomocemi] v rozhodovacích procesech (aktivní složka). Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.
 
Meehk má právo účastnit se schůzí parlamentu, federálních úřadů a dalších složek státu. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Meehk má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
 
== Pravomoci ==
 
=== Absolutní pravomoci (bez kontrasignace) ===
Tyto pravomoci vykonává prezident zcela nezávisle, rozhodnutí podle nich vydaná jsou bezprostředně platná.
 
Prezident podle [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Ústavy České republiky]:<ref>Článek 62 Ústavy České republiky.</ref>
# jmenuje a odvolává předsedu a další členy [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky vlády] a přijímá jejich [https://cs.wikipedia.org/wiki/Demise demisi], odvolává vládu a přijímá její demisi,
# svolává zasedání [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Poslanecké sněmovny],
# [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#Rozpuštění rozpouští] [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Poslaneckou sněmovnu],
# pověřuje [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky vládu], jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatím je až do jmenování nové vlády,
# jmenuje soudce [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Ústavního soudu], jeho předsedu a místopředsedy,
# jmenuje předsedu a místopředsedy [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Nejvyššího soudu] z řad soudců tohoto soudu,<ref>{{Citace soudního rozhodnutí|rozhodnutí=Nález Ústavního soudu České republiky|datum vydání=12. 9. 2007|spisová značka=Pl. ÚS 87/06|url=http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-87-06_1|datum přístupu=2016-11-21}}</ref>
# odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem (''agraciace'') a zahlazuje odsouzení (''[https://cs.wikipedia.org/wiki/Rehabilitace_(pr%C3%A1vo) rehabilitace]'') (viz [https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#Milost dále]),
# má právo vrátit [https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Parlamentu] přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (viz [https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#Prezidentské_veto dále]),
# podepisuje [https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon zákony],
# jmenuje prezidenta a viceprezidenta [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_kontroln%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad Nejvyššího kontrolního úřadu],
# jmenuje členy Bankovní rady [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka České národní banky].
Ke jmenování soudců Ústavního soudu však potřebuje souhlas Senátu.<ref>Článek 84 odst. 2 Ústavy České republiky.</ref>
 
==== Milost ====
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Milost_(pr%C3%A1vo) Milost] je zvláštní pravomoc, ideově vycházející z doby [https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchie monarchie]. Umožňuje prezidentovi v individuálních případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem; zahlazovat odsouzení; a s kontrasignací nařizovat, aby se [https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD trestní řízení] nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.
 
V praxi tuto pravomoc prezident používá zejména v případech, kdy se domnívá, že soud pochybil, nebo v humanitárních případech, kdy zabraňuje rozdělení rodiny nebo přihlíží k vážnému zdravotnímu stavu odsouzených nebo členů jejich rodiny. V praxi bývají některá udělení milosti veřejností kritizována.
 
==== Prezidentské veto ====
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Veto Suspenzivní veto] patří mezi pravomoci českého prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh [https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon zákona] zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu a nemůže tak učinit u [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon ústavních zákonů]. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců. Pokud si prezident není jistý ústavností zákona, může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon ovšem nabude platnost.
 
Václav Havel ve svém prvním volebním období [https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Havla použil veto] jen devětkrát. Čtyřikrát byl poslanci přehlasován, čtyřikrát se tak nestalo, v jednom případě rozhodl o zrušení platného zákona na návrh prezidenta Ústavní soud. Ve druhém volebním období použil veto sedmnáctkrát, ve všech případech však byl poslanci přehlasován. Úspěšnější byl u Ústavního soudu, který čtyřikrát alespoň částečně návrhům prezidenta vyhověl. Prezident Václav Klaus [https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Klause veto používal] častěji, vetoval celkem 62 zákonů, přičemž uspěl jen čtyřikrát, a sedm jeho vet již nebylo projednáno. Miloš Zeman [https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_Milo%C5%A1e_Zemana vetoval] v průběhu prvních 19 měsíců v úřadu 3 zákony, přičemž ve dvou případech bylo jeho veto přehlasováno. V jednom případě se hodlal obrátit na Ústavní soud.
 
=== Pravomoci s kontrasignací ===
Rozhodnutí vydaná podle těchto pravomocí vyžadují ke své platnosti spolupodpis ([https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrasignace kontrasignaci]) [https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky předsedy vlády] nebo jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí odpovídá [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky vláda].<ref>Článek 63 odst. 3 Ústavy České republiky.</ref>
 
Prezident podle Ústavy České republiky:<ref>Článek 63 odst. 1 Ústavy České republiky.</ref>
# zastupuje stát navenek,
# sjednává a [https://cs.wikipedia.org/wiki/Ratifikace ratifikuje] [https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva mezinárodní smlouvy]; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
# je vrchním velitelem ozbrojených sil,
# přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí,
# pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
# vyhlašuje volby do [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Poslanecké sněmovny] a do [https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Senátu],
# jmenuje a povyšuje [https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1l generály],
# propůjčuje a uděluje [https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_vyznamen%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky státní vyznamenání], nezmocní-li k tomu jiný orgán,
# jmenuje [https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudce soudce],
# nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (''abolice'', viz [https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#Milost shora]),
# má právo udělovat [https://cs.wikipedia.org/wiki/Amnestie amnestii].
Další pravomoci určují běžné zákony. Podle nich prezident například:
# uchovává pečetidlo [https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky státní pečeti],<ref>§ 6 odst. 3 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.</ref>
# vyhlašuje volby do [https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament Evropského parlamentu],<ref>§ 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.</ref> [https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_kraje zastupitelstev krajů]<ref>§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.</ref> a do [https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_obce zastupitelstev obcí],<ref>§ 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.</ref>
# jmenuje předsedu a místopředsedu [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_spr%C3%A1vn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Nejvyššího správního soudu] z řad soudců tohoto soudu,<ref>§ 13 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.</ref>
# jmenuje ze soudců předsedy [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchn%C3%AD_soud vrchních] a [https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud krajských soudů],<ref>§ 103 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).</ref>
# jmenuje a odvolává předsedu [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže],<ref>§ 1 odst. 3 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.</ref> předsedu [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF Úřadu pro ochranu osobních údajů]<ref>§ 32 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.</ref> nebo předsedu [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad Českého statistického úřadu],<ref>§ 3 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.</ref>
# jmenuje a odvolává [https://cs.wikipedia.org/wiki/Rektor rektory] veřejných [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola vysokých škol] a jmenuje [https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor profesory],<ref>§ 10 odst. 2 a § 73 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).</ref>
# jmenuje a odvolává předsedu [https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Akademie věd].<ref>§ 10 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky.</ref>
 
==== Amnestie ====
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Amnestie Amnestie] je pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně promíjet a snižovat tresty a právní následky odsouzení, právo nařizovat, aby se [https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD trestní řízení] nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Amnestie se může vztahovat i na [https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupek přestupky]. Pokud se vztahuje na přestupky, vždy se jedná konkrétně o některý z přestupků a uděluje se celoplošně. Amnestie nemůže být zrušena. Prezident může určit okruhy osob, na které se amnestie vztahuje, i okruhy osob, na které se nevztahuje. K platnosti amnestie je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného ministra.
 
Václav Havel jako prezident České republiky udělil amnestie, a to v letech 1993 a 1998. Obě se týkaly jen nižšího počtu osob (130 a 955) a nevzbudily takové kontroverze jako jeho první amnestie, ještě v úřadu prezidenta [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko Československa] v roce 1990. Tehdy ještě nebylo třeba premiérova spolupodpisu. Amnestie byla nejrozsáhlejší a vzbudila mnoho ohlasů. Propuštěno bylo 15&nbsp;tisíc vězňů, 16&nbsp;tisícům se trest zkrátil. Kritici Havlovi vyčítají, že tímto rozhodnutím výrazně zvýšil míru kriminality. Trestných činů spáchaných propuštěnými na základě této amnestie (tzv. amnestovanými) bylo 9&nbsp;procent z celkové kriminality v roce 1990.
 
Václav Klaus možnosti amnestie využil u příležitosti výročí 20 let od rozdělení Československa. Ve svém posledním prezidentském novoročním projevu [https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden 1. ledna] [https://cs.wikipedia.org/wiki/2013 2013] oznámil amnestii, na základě které bylo propuštěno přibližně 6&nbsp;500 vězňů. Protesty zejména opozičních politiků a občanů České republiky vyvolal zejména rozsah amnestie, která se týkala i řady kauz ekonomické trestné činnosti a známých osobností.
 
== Úřad prezidenta neobsazen ==
Úřad prezidenta může zůstat neobsazen:
* prezident je odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku,
* vzdá se svého úřadu do rukou předsedy Senátu,
* funkční období prezidenta skončí a nový prezident ještě nesložil slib či složil slib s výhradou,
* není schopen svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat (usnáší se na tom Poslanecká sněmovna a Senát).
V těchto případech pravomoci s kontrasignací (kromě pravomocí jmenovat a povyšovat generály a vyhlašovat parlamentní volby) přecházejí na [https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky předsedu vlády].<ref name="Čl. 66">Článek 66 Ústavy České republiky.</ref>
 
Pravomoci bez kontrasignace (kromě jmenování předsedy a místopředsedů [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Nejvyššího soudu], milosti, suspenzivního veta, podepisování zákonů a jmenování předsedy a místopředsedy [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_kontroln%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad Nejvyššího kontrolního úřadu]) přecházejí na [https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky předsedu Poslanecké sněmovny], včetně pravomoci vyhlašovat volby do Senátu (volby do Poslanecké sněmovny v takových případech vyhlašuje vždy předseda Senátu). Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto pravomocí [https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky předsedovi Senátu].<ref name="Čl. 66" />
 
== Stav ohrožení státu, stav nouze, válečný stav ==
Po dobu [https://cs.wikipedia.org/wiki/Stav_ohro%C5%BEen%C3%AD_st%C3%A1tu stavu ohrožení státu] nebo [https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_stav válečného stavu] může vláda požádat Parlament, aby projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. V tomto případě prezident nemá právo veta.
 
Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců. Toto prodloužení je možné provést i opakovaně. Lze tak prodloužit i volební období prezidenta republiky.
 
== Plat, renta a další požitky ==
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat Plat] prezidenta České republiky činí (k roku [https://cs.wikipedia.org/wiki/2018 2018]<ref>{{Citace právního předpisu|typ=Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí|číslo=440/2017 Sb.|název=o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.|url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-440|url2=http://portal.gov.cz/zakon/440/2017}}</ref>) cca 252 tisíc Kč. Další složkou příjmu je rovněž zvláštní víceúčelová paušální náhrada, která (ke stejnému datu) činí cca 235 tisíc Kč, ta by měla sloužit jako náhrada výdajů spojených s výkonem funkce (například na pokrytí výdajů na reprezentaci, odborné a administrativní práce a odbornou literaturu).<ref name="Zákon o platu">{{Citace právního předpisu|typ=Zákon|číslo=236/1995 Sb.|název=o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů|paragraf=14-16.|url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236#cast2-hlava3|url2=http://portal.gov.cz/zakon/236/1995}}</ref>
 
=== Doživotní renta po skončení funkce ===
Podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce má [https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky bývalý prezident republiky] nárok na doživotní [https://cs.wikipedia.org/wiki/Renta rentu] ve výši 50&nbsp;tisíc Kč měsíčně. Renta je ze zákona splatná předem vždy do pěti pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce. Dále má bývalý prezident republiky nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné kanceláře a odměnu pro asistenta, v celkové výši dalších 50&nbsp;tisíc Kč měsíčně. Paušální náhrada je splatná spolu s rentou.<ref>{{Citace právního předpisu|typ=Zákon|číslo=48/2004 Sb.|název=o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, ve znění pozdějších předpisů.|url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-48|url2=http://portal.gov.cz/zakon/48/2004}}</ref>
 
=== Ostatní požitky ===
{{Podrobně|Volba prezidenta České republiky|Volby prezidenta České republiky (1993-2008)|Volba prezidenta České republiky 2013}}  {{Podrobně|Amnestie}}
 
Prezident má nárok i na další výhody, které jsou označovány jako požitky naturální. Prezident má kupř. nárok na užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce i k osobní dispozici, rovněž má nárok k užívání nemovitostí tvořících sídlo prezidenta republiky, tedy zejména [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad Pražský hrad] a [https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_L%C3%A1ny Zámek Lány]. Prezident má také právo na úhradu zdravotních služeb apod.<ref name="Zákon o platu" /> Doživotní ochranu (tedy i po skončení funkce) zajišťuje prezidentu republiky [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvar_pro_ochranu_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Útvar pro ochranu prezidenta České republiky].

Verze z 4. 1. 2018, 21:00

IN CONSTRUCTION, YEAH, I STEAL PAGES, DEAL WITH IT!

Meehk Meknijska
Mekskyznak.png
Znak Meehka Meknijska
Sídlo Saekxi Building Yeoju

56 Meusyeol
Yeoju
5010 Mekniy
Funkční období celoživotní
První ve funkci Hanunkx
Tajibangmida

Meehk Meknijska, zastarale Meknijský mék, nissiisky 新世니 亍厂丰갈 [shinsegyeNi meehkGal] je hlava Meknijska. Meehk má velké pravomoce, podobné pravomocím prezidentů v prezidentských republikách.

Meknijsko je mékství, v níž je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s neomezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (aktivní složka). Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.

Meehk má právo účastnit se schůzí parlamentu, federálních úřadů a dalších složek státu. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Meehk má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Pravomoci

Absolutní pravomoci (bez kontrasignace)

Tyto pravomoci vykonává prezident zcela nezávisle, rozhodnutí podle nich vydaná jsou bezprostředně platná.

Prezident podle Ústavy České republiky:[1]

 1. jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 2. svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 3. rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 4. pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatím je až do jmenování nové vlády,
 5. jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 6. jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu z řad soudců tohoto soudu,[2]
 7. odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem (agraciace) a zahlazuje odsouzení (rehabilitace) (viz dále),
 8. má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (viz dále),
 9. podepisuje zákony,
 10. jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 11. jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Ke jmenování soudců Ústavního soudu však potřebuje souhlas Senátu.[3]

Milost

Milost je zvláštní pravomoc, ideově vycházející z doby monarchie. Umožňuje prezidentovi v individuálních případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem; zahlazovat odsouzení; a s kontrasignací nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.

V praxi tuto pravomoc prezident používá zejména v případech, kdy se domnívá, že soud pochybil, nebo v humanitárních případech, kdy zabraňuje rozdělení rodiny nebo přihlíží k vážnému zdravotnímu stavu odsouzených nebo členů jejich rodiny. V praxi bývají některá udělení milosti veřejností kritizována.

Prezidentské veto

Suspenzivní veto patří mezi pravomoci českého prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu a nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců. Pokud si prezident není jistý ústavností zákona, může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon ovšem nabude platnost.

Václav Havel ve svém prvním volebním období použil veto jen devětkrát. Čtyřikrát byl poslanci přehlasován, čtyřikrát se tak nestalo, v jednom případě rozhodl o zrušení platného zákona na návrh prezidenta Ústavní soud. Ve druhém volebním období použil veto sedmnáctkrát, ve všech případech však byl poslanci přehlasován. Úspěšnější byl u Ústavního soudu, který čtyřikrát alespoň částečně návrhům prezidenta vyhověl. Prezident Václav Klaus veto používal častěji, vetoval celkem 62 zákonů, přičemž uspěl jen čtyřikrát, a sedm jeho vet již nebylo projednáno. Miloš Zeman vetoval v průběhu prvních 19 měsíců v úřadu 3 zákony, přičemž ve dvou případech bylo jeho veto přehlasováno. V jednom případě se hodlal obrátit na Ústavní soud.

Pravomoci s kontrasignací

Rozhodnutí vydaná podle těchto pravomocí vyžadují ke své platnosti spolupodpis (kontrasignaci) předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí odpovídá vláda.[4]

Prezident podle Ústavy České republiky:[5]

 1. zastupuje stát navenek,
 2. sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
 3. je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 4. přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí,
 5. pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 6. vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
 7. jmenuje a povyšuje generály,
 8. propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
 9. jmenuje soudce,
 10. nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora),
 11. má právo udělovat amnestii.

Další pravomoci určují běžné zákony. Podle nich prezident například:

 1. uchovává pečetidlo státní pečeti,[6]
 2. vyhlašuje volby do Evropského parlamentu,[7] zastupitelstev krajů[8] a do zastupitelstev obcí,[9]
 3. jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu z řad soudců tohoto soudu,[10]
 4. jmenuje ze soudců předsedy vrchních a krajských soudů,[11]
 5. jmenuje a odvolává předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,[12] předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů[13] nebo předsedu Českého statistického úřadu,[14]
 6. jmenuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jmenuje profesory,[15]
 7. jmenuje a odvolává předsedu Akademie věd.[16]

Amnestie

Amnestie je pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně promíjet a snižovat tresty a právní následky odsouzení, právo nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Amnestie se může vztahovat i na přestupky. Pokud se vztahuje na přestupky, vždy se jedná konkrétně o některý z přestupků a uděluje se celoplošně. Amnestie nemůže být zrušena. Prezident může určit okruhy osob, na které se amnestie vztahuje, i okruhy osob, na které se nevztahuje. K platnosti amnestie je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného ministra.

Václav Havel jako prezident České republiky udělil amnestie, a to v letech 1993 a 1998. Obě se týkaly jen nižšího počtu osob (130 a 955) a nevzbudily takové kontroverze jako jeho první amnestie, ještě v úřadu prezidenta Československa v roce 1990. Tehdy ještě nebylo třeba premiérova spolupodpisu. Amnestie byla nejrozsáhlejší a vzbudila mnoho ohlasů. Propuštěno bylo 15 tisíc vězňů, 16 tisícům se trest zkrátil. Kritici Havlovi vyčítají, že tímto rozhodnutím výrazně zvýšil míru kriminality. Trestných činů spáchaných propuštěnými na základě této amnestie (tzv. amnestovanými) bylo 9 procent z celkové kriminality v roce 1990.

Václav Klaus možnosti amnestie využil u příležitosti výročí 20 let od rozdělení Československa. Ve svém posledním prezidentském novoročním projevu 1. ledna 2013 oznámil amnestii, na základě které bylo propuštěno přibližně 6 500 vězňů. Protesty zejména opozičních politiků a občanů České republiky vyvolal zejména rozsah amnestie, která se týkala i řady kauz ekonomické trestné činnosti a známých osobností.

Úřad prezidenta neobsazen

Úřad prezidenta může zůstat neobsazen:

 • prezident je odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku,
 • vzdá se svého úřadu do rukou předsedy Senátu,
 • funkční období prezidenta skončí a nový prezident ještě nesložil slib či složil slib s výhradou,
 • není schopen svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat (usnáší se na tom Poslanecká sněmovna a Senát).

V těchto případech pravomoci s kontrasignací (kromě pravomocí jmenovat a povyšovat generály a vyhlašovat parlamentní volby) přecházejí na předsedu vlády.[17]

Pravomoci bez kontrasignace (kromě jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu, milosti, suspenzivního veta, podepisování zákonů a jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího kontrolního úřadu) přecházejí na předsedu Poslanecké sněmovny, včetně pravomoci vyhlašovat volby do Senátu (volby do Poslanecké sněmovny v takových případech vyhlašuje vždy předseda Senátu). Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto pravomocí předsedovi Senátu.[17]

Stav ohrožení státu, stav nouze, válečný stav

Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požádat Parlament, aby projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. V tomto případě prezident nemá právo veta.

Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců. Toto prodloužení je možné provést i opakovaně. Lze tak prodloužit i volební období prezidenta republiky.

Plat, renta a další požitky

Plat prezidenta České republiky činí (k roku 2018[18]) cca 252 tisíc Kč. Další složkou příjmu je rovněž zvláštní víceúčelová paušální náhrada, která (ke stejnému datu) činí cca 235 tisíc Kč, ta by měla sloužit jako náhrada výdajů spojených s výkonem funkce (například na pokrytí výdajů na reprezentaci, odborné a administrativní práce a odbornou literaturu).[19]

Doživotní renta po skončení funkce

Podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce má bývalý prezident republiky nárok na doživotní rentu ve výši 50 tisíc Kč měsíčně. Renta je ze zákona splatná předem vždy do pěti pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce. Dále má bývalý prezident republiky nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné kanceláře a odměnu pro asistenta, v celkové výši dalších 50 tisíc Kč měsíčně. Paušální náhrada je splatná spolu s rentou.[20]

Ostatní požitky

Podrobnější informace naleznete v článcích Volba prezidenta České republiky, Volby prezidenta České republiky (1993-2008) a Volba prezidenta České republiky 2013.
Podrobnější informace naleznete v článku Amnestie.

Prezident má nárok i na další výhody, které jsou označovány jako požitky naturální. Prezident má kupř. nárok na užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce i k osobní dispozici, rovněž má nárok k užívání nemovitostí tvořících sídlo prezidenta republiky, tedy zejména Pražský hrad a Zámek Lány. Prezident má také právo na úhradu zdravotních služeb apod.[19] Doživotní ochranu (tedy i po skončení funkce) zajišťuje prezidentu republiky Útvar pro ochranu prezidenta České republiky.

 1. Článek 62 Ústavy České republiky.
 2. Šablona:Citace soudního rozhodnutí
 3. Článek 84 odst. 2 Ústavy České republiky.
 4. Článek 63 odst. 3 Ústavy České republiky.
 5. Článek 63 odst. 1 Ústavy České republiky.
 6. § 6 odst. 3 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.
 7. § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
 8. § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
 9. § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
 10. § 13 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
 11. § 103 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 12. § 1 odst. 3 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 13. § 32 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 14. § 3 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 15. § 10 odst. 2 a § 73 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 16. § 10 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky.
 17. 17,0 17,1 Článek 66 Ústavy České republiky.
 18. Šablona:Citace právního předpisu
 19. 19,0 19,1 Šablona:Citace právního předpisu
 20. Šablona:Citace právního předpisu